Trefil san neki dan v Reke jenu prijatelicu ka je lane dobila otkaz va firme va koj je par let delala i kako ča krijanca nalaže najprvo san ju pital kade je, ča dela, kako zdravje, familija i se ča gre s ten. Pak mi govori da se je zaposlila va firme ka ima „lanac kvartofskeh butig“. Napoštu san ovo stavil va navodniki aš kako biš to po našu rekal, a da ne ispade neč bedasto? To mi je zazvonilo baš simpatično aš od kada su se nakotili ovi supermarketi vaje smo pozabili na miće, simpatične butižice va keh si poznal butigericu i ona tebe pak ti je jušto znala ča preporučit. Moj vapor od domišljanji još vavek ima dosti sapi pak san otplovil malo va pasana vremena. Onista keh se domišjan, pa još i malo daje.

Butigi nisu neč od vele starini, počele su se otpirat kako su se gradile cesti i železnica, odnosno kako je počel bit živji transport robi. Butigi su bile najprvo va gradeh kot v Reke i va Kastve, a potla su se počele otpirat i po menjeh mesteh tako da j na početke pasanega stoleća već skoro pa sako selo imelo butigu. Zvale su se butigi od jezbini magari se je va njih našlo i tehničkeh stvar, petrojo i se neč ča j va sakidajnen živjenje rabilo. Druga sorta butig su bile butigi od robi va keh se je kot i ime govori prodavala roba ka se j va staro vreme merila na lakti, a kašneje na metar. Butigi od robi su bile va većeh mesteh aš roba se ni kupovala baš saki dan. Ki je imel butigu je bil butiger, a žena mu butigerica. To su bili kot i oštari, onako malo boje stojeći judi magari je i mej njimi bilo oneh ki su komać kraj z krajen veževali pak su uz butigu morali još i grunat nastat. Mizerija je bila sagdere pak se j čuda puti va butige zimalo na dug, a ako ni bilo od kuda dug pokrit se je moralo poć butigeru žurnadu storit, drevo rascepat, lehu skopat, travu pokosit ale ča got sličnega. Danaska to rešavamo z karticami. Jedino ča, ako nismo kapac dug platit pride ovrha pak ne moramo poć ni kopat ni kosit butigeron. Danaska imamo se spakirano, spezano, zmereno i posloženo, a va staro vreme je roba bila rinfužo pak je butiger odpezal al odmeril već ča j rabilo. Tako su i butigeri bili na dobren al slaben glase po ten koliko su bili pošteni na peze.
Veli bum od butig bil je vreme Italije kada j va dele našega kraja proglašena zona franca va koj je porez bil jako mići pak je i roba bila puno ceneja. Pofin tega j butigeron sekira va med pala, a šverc je cval kako mej zonun frankun i ostelemi kraji, tako i preko granice Italije i Kraljevini Jugoslavije. Šverc je bil „dvosmjeran“ već prema temu ča j kade bilo ceneje. Tako je mej sen drugen z zoni franke se vanka švercalo kafe i cukar, a z Jugoslavije tabak i meso. Judi su glavu va borše nosili za ča zaslužit, a butigeri su va to vreme „bradu storili“. I ne samo bradu leh i lepe kući. Palaci za ono vreme.
Potla drugega rata komunisti su ukinuli privatne butigi i ni više bilo moje i tvoje nego je se bilo naše. Tako su i butigi postale zadrugi. To će reć da smo udružili zajednička dobra. Neki par krav, neki suhu kozicu, a se skupa je bilo naše. Problem je samo bil ča j robi bilo slabo, al pak niš. Teško će današnji mladi razumet da nisi mogal poć va butigu i kupit ča ćeš, koliko ćeš i kada ćeš. Bile su tkz. „točkice“ i po ten koliko si i kakoveh teh točki imel toliko si mogal robi kupit. To se zna da su i tu neki pasali boje, neki huje. Z vremenon su stvari ipak počele hodit na boje i butigi su se pomalo počele punit z robun, judi su imeli plaću, al penziju i su mogli kupit onoliko koliko su imeli soldi. Ja, ma, opet teško za razumet. Te robi j bilo malo, a izbor je bil skoro pa nikakov.

roba

roba

Pomalo smo prišli i va vreme mojga domišjanja pak moren i z prve ruki govorit kako san jas to videl i doživel. Najprvo ću se vrnut na zadrugu. Još nisan sam va butigu hodil leh me je nona za ruku više vukla nego pejala. Va Rukavce smo sako jutro šli va zadrugu. To već ni bila zadruga onako kako su to bile potlaratne zadrugi nego butiga, ma ime je sejdin ostalo zadruga. Bila je to klasična selska butiga va koj je bil dugi pult. Kupci z jene strani, butigerice z druge. Kako si prišal na red si butigerice rekal ča biš, ona j jednu po jednu stvar strpjivo nosila, pisala cijenu na jednu hartu i kad si rekal da niš više, ona je zbrojila, na ruki to se zna, se cijeni, si platil i šal ća. Bilo je neč, bimo rekli, ljudskega va ten odnose z butigericami. Poznala vas je, znala je kakove su van navadi, ča vas pjaža i koliko soldi imate pak van je vavek predložila al neč novega, al neč ča je bojo. Bez rukavic su salam narezale pak potla soldi brojile i nijednemu ni to pačilo. Ki su daje od butigi bivali nisu hodili saki dan pak su malo veću špežu storili, a mi ki smo bivali okol butigi smo hodili saki dan, ki put i više puti. Domišjan se kako san jedan dan šal z nonun va zadrugu. Najprvo j rekla butigerice da neka njoj da dva filona (za mlejeh – to je bila sorta malo manjeh pinki kruha). „No, Marija, ča nećete zet jenega kot užate?“ pitala je butigerica. „Ne aš ću danaska dva, i daj mi 20 dek gavrilovića!“ govori Marija. Butigerica opet po svoju: „Ma užate zet mortadelu minjemu za marendu?“ . „Ja, ma će mi k večeru prit Marijotov (nonotov) duhtor pak mu ne moren mortadelu dat.“ „A ča j Mario ča bolan?“ onako kot usput butigerica. „Ni ne, dobro j, dobro.“ I na ten je ćakula finila, platili smo i partili doma. Nismo ni z vrat vanka prišli, a nona se j domislela da je pozabila zet kvasa aš da bi i neč spekla. Dala mi je 5 dinari i poslala me samega nazad va butigu i da neka zamen 3 dinari kvasa, a za 2 dinari neka mi da z staklenega važa čokoladne kuglice. Veselo san šal nazada i opet stal va filu. Mići san bil pak me nisu jako ni abadali. I govori butigerica Milojke ku j služila: „Kapac da j Mario Zogaričin neč bolan aš da će njin duhtor doma prit“ . „Ma san ga čera videla prit z dela s kurijerun na tri i pol“ govori Milojka. „Ne znan, ma ni dobrega kad duhtor doma prihaja“ govori butigerica „ov dan je tako bilo z Franeton Kinkeloven pak je danaska već pokojni“. Sad je i mane strah ćapal, kupil san kvas i čokoladne kuglice i tekal doma nonu pitat ća je nonotu. „Ma ča ča mu je? Niš mu ni, zača pitaš?“ I jas govorin da san čul da će duhtor prit nonotu. „Ja, tr će. To je njegov duhtor va 3. Maje, a pul nas mu se dva pršuti suše pak će prit jednega zet“. Odahnul san aš su mi va butige već poslali nonota Palihon broskvi čuvat pofin ča je nona kupila jedan filon više i gavrilović namesto mortadeli. (Opet za mlaji – tako se reče v Rukavce kad ki umre da j šal Palihon broskvi čuvat).
Kad je počela škola moral san se opet vrnut h Matujan keh nisan baš jako volel, a danas ši još i manje. Za me je butiga bila zadruga i boh. Nikako se prinavadit da j pul Matuj samoposluga. Ne već ni butiga nego samoposluga. Butiga j bila malo daje va Ciganovićevoj kuće. Isto kot i v Rukavce, dugi banak i butigerice z jedne, kupci z druge strani. Samoposluga ku su kašnje prozvali Veli market, a butiga je postala mići market. Samoposluga je bilo već neč onako svecki, skoro kako va Italije, samo ča nisu stalaže bile onako krcate i ni blešćelo š njih kot svetlića va Las Vegase.
Govorit od butig, a ne Trst spomenut se ne more. Va Trste smo kupovali sega i sačesa, sako vreme je nosilo neč svojo, a kupovali smo neke stvari aš ih pul nas ni bilo, neke aš su bile puno boje i kvalitetneje, a neke aš su bile ceneje. Bi rekal moj prijatel Mauro va jednoj pjesme „i mortadelu aš je lepče dišela.“ Za semi temi silnemi butigami moja nona se je vavek morala fermat na Bazovice va jednoj mićoj starinskoj butižice va koj je isto tako bil pult, a butigeri su bili jedna familija Slovenci. Pašta, riži, mortadela, pelati i nonotu kjanta vina. Ne znan zač je on najviše volel to vino Chianti ko je bilo va jedneh pleteneh bocunićeh ma najviše ga je to naveselilo. Jedanput je preko svoje voji moral poć va Trst aš je dobil talijansku penziju. I opet smo se fermali va Bazovice pak mi govori: „Sa sreća je da Titotu nisu pustili da zame Trst, a znaš zač? Aš onda bin moral vaje va Udine poć po penziju i kjantu vina!“
Vreme teče daje, počeli su se otpirat se veći i veći trgovački centri va keh je bilo sega i se više, a soldi se manje. „Veli market“, nekadajna samo posluga, postala je mića butiga, a do malo vremena i ruglo matujsko. Prostor je privatni pak su općine ruke vežene da se ča stori i popravi malo izgled mesta.
Kad gremo kupovat va ti sakramenski centri zapišemo na kartu ča nan rabi, npr. desetak stvari. Kada pridemo doma va borše ih je dvajstipet. Deset keh smo zapisali, pet keh smo pozabili, pet ki su nan se pjažali i pet za keh smo soldi ća hitili. Žbalimo va stalaži, butigerice nas ni ne abadaju, slažu po stalažah, ako ih ča pitaš ti odbruse, a dobro da i to daju koliko su plaćene. Šal san jedan dan, ja rečen do mlekarice, a to je u stvari aparat na ken teče domaćo mleko va jedan trgovački centar. I još neč za mlaji – mlekarice nisu ženske z velemi sisići nego su to bile brižne, do tal sprignjene ženice ke su z sela va grad nosile mleko. Inšoma, kad san već tu san šal i malo špeži storit. To j tako veliko da se jas nisan mogal snać. Kade mi ča stoji? Vidin jednu butigericu i ja po svoju: „Prosin vas kade je cvet“, a ona mane „Cvjetarna vam je poslije izlaza lijevo!“ Ma dijoporko znan ja kade je cvetarna, tr tamo dela Danijela od Velega Jožeta vnuka. Ako njoj još spomenen Velega Jožeta će mi reć da je čitala Nazora za lektiru. „Ma šinjorica draga mane rabi cukar, cvet, šećer i brašno!“ I tako smo se sporazumeli kade stoje cukar, cvet, šećer i brašno.
Prošlost, sadašnjost, a ča j pak budućnost. Mi se vidi da ćemo na telefone pritisnut ki artikoli nan rabe pak će nas to do jenu uru čekat na vrateh, a ja ću mojmu vnuku povedat kako su nekad postojali butigeri i butigerice.

Alfred Šaina

Kolačići na portalima IKB Ča skalice Portal IKB Ča skalica nadogradila je svoju politiku o kolačićima. Na našim internetskim stranicama koristimo kolačiće kako bismo Vam mogli pružati uslugu, analizirati korištenje, osigurati oglašavanje i funkcioniranje sustava, koje bez uporabe kolačića ne bismo bili u mogućnosti pružati. Nastavkom korištenja portala suglasni ste s primanjem kolačića. Više informacija

Politika o kolačićima

Koristimo tehnologiju kolačića kako bismo vam ponudili bolju uslugu internetske stranice prilagođenu vama. Podaci pohranjeni preko kolačića koji se koriste na internetskim stranicama Društva nikad ne pokazuju osobne detalje iz kojih se može utvrditi identitet pojedinca. Kolačić je mali zapis koju internetske stranice koje posjećujete pohranjuju i/ili čitaju iz memorije vašeg krajnjeg uređaja (primjerice, računala, prijenosnog računala ili pametnog telefona) kroz vaš internetski preglednik. Kolačići također čine vaše interakcije s internetskim stranicama sigurnijima i bržima jer pamte vaše postavke (primjerice, podatke za prijavu i jezik) tako što šalju podatke koje sadrže natrag originalnoj internetskoj stranici s koje potječu (kolačići prve strane) ili drugoj internetskoj stranici kojoj pripadaju (kolačići treće strane) kad ponovno posjetite stranicu u pitanju koristeći se istim krajnjim uređajem. Možete blokirati ili ukloniti kolačiće kroz svoj internetski preglednik ili koristeći softver trećih strana, ali u tom slučaju može doći do problema pri korištenju određenih dijelova internetske stranice.

Kolačići koji se koriste na internetskoj stranici Društva

Ovisno o funkciji i svrsi za koje se kolačići koriste najčešće se dijele u sljedeće kategorije, koje Društvo koristi na svojoj internetskoj stranici:
  • Strogo potrebni kolačići omogućavaju vam kretanje po internetskoj stranici i korištenje osnovnih funkcija. Obično su postavljeni kao odgovor na vaše postupke koji rezultiraju zahtjevom za uslugom. Ovi kolačići neophodni su za korištenje naše internetske stranice. Rok trajanja ovih kolačića ne premašuje tri godine.
  • Kolačići za funkcionalnost koriste se za vaše prepoznavanje po povratku na našu internetsku stranicu i omogućavaju nam da vam ponudimo poboljšane funkcije prilagođene vama poput pamćenja vaših postavki. Ovi kolačići prikupljaju anonimne podatke i ne mogu pratiti vaše posjete drugim internetskim stranicama. Rok trajanja ovih kolačića ne premašuje tri godine.
  • Analitički i kolačići za procjenu učinka omogućavaju nam prepoznavanje i prebrojavanje korisnika i drugih podataka te prikupljanje podataka o tome kako se internetske stranice koriste (primjerice, koje stranice korisnici najčešće otvaraju i prima li korisnik obavijesti o greškama od pojedinih stranica). To nam pomaže unaprijediti rad internetskih stranica, primjerice, da vam osiguramo lako pronalaženje svega što tražite. Rok trajanja ovih kolačića može biti više od godine dana ili do uklanjanja kolačića u internetskom pregledniku.
  • Marketinški i kolačići za ciljane skupine bilježe vaše posjete našim internetskim stranicama. Koristit ćemo te podatke da bismo vam dostavili oglase koji su više u skladu s vama i vašim interesima. Također ih koristimo da bismo ograničili koliko puta gledate oglas i pomažu u mjerenju učinkovitosti marketinških kampanji. Također ove podatke možemo podijeliti s trećim osobama (poput oglašivača) u takve svrhe. Možete mijenjati svoje postavke o marketinškim kolačićima u postavkama vašeg preglednika u bilo kojem trenutku (vidi kasnije u tekstu). Rok trajanja ovih kolačića može biti više od godine dana ili do uklanjanja kolačića u internetskom pregledniku.
  • Kolačići društvenih mreža omogućavaju vam dijeliti svoje iskustvo na internetskoj stranici kroz društvene mreže poput Facebooka i Twittera. Ovim kolačićima ne upravljamo mi.
  • Kolačići društvenih mreža omogućavaju vam dijeliti svoje iskustvo na internetskoj stranici kroz društvene mreže poput Facebooka i Twittera. Rok trajanja ovih kolačića može biti više od godine dana ili do uklanjanja kolačića u internetskom pregledniku.
  • Druge vrste kolačić a koje se mogu koristiti kasnije. Obavijestit ćemo vas kroz svoje ažurirane politike o postojanju i korištenju drugih vrsta kolačića.
Napominjemo da Društvo koristi usluge trećih osoba za prikupljanje podataka o vašem korištenju naših internetskih stranica kako bi optimizirala vaše korisničko iskustvo i prikazivala oglase izvan naših internetskih stranica. Te treće osobe (uključujući, oglasne mreže i pružatelje vanjskih usluga poput analize internetskog prometa) također mogu koristiti kolačiće, nad čime Društvo ne može imati utjecaja. Suglasnost za kolačiće možete povući u bilo kojem trenutku. Kako biste to učinili, molimo, pročitajte dolje navedene odredbe. Želite li izbrisati kolačiće pohranjene na vašim uređajima i konfigurirati internetski preglednik da odbija kolačiće, možete to učiniti u postavkama internetskog preglednika. Postavke povezane s kolačićima uobičajeno se nalaze pod izbornikom „Opcije“, „Alati“ ili „Preferencije“ u internetskom pregledniku koji koristite da biste pristupili našim internetskim stranicama. Ovisno o postojećim internetskim preglednicima, kolačići se mogu onemogućiti na različite načine. Za više informacija, molimo, posjetite internetske stranice svojeg internetskog preglednika. Kako biste saznali više o kolačićima, molimo, posjetite www.allaboutcookies.org ili www.youronlinechoices.eu, gdje ćete naći daljnje informacije o oglašavanju temeljenom na ponašanju i internetskoj privatnosti.

Zatvori