Napisao: Alfred Šaina

…ovo je štorija od dva sopca

okol keh je vavek veselja i smeha

va našen kraje retki su bili piri

na keh se judi nisu veselili,

jako kantali, tancali i pili,

a naši sopci su štimung storili…..

Ki su to i ča su to domaći sopci? Treda si onisti ki sopu i govore po domaću. More bit, ma ovisti put će štorija bit od dveh muzikanti keh si judi poznaju, ki su na milijun piri sopli, na tanceh, z zvončari, po konobah, a bome i goston z seh držav sveta.

Va našen kraje je čuda muzikanti, dobreh muzikanti i neka se niki ne ofendi ča ni morda jušto on va oven tekste, a zamerital je, ma vremena i harti je pak ćemo i od njih besedu napisat ki drugi put.

Zač san zibral baš Radoša Čonjinu i Dragana Lučetinića? Aš  su oni dva, uz da još ovde spomenen i Radota Doričića sorta „ka izumire“. Saka čast sen današnjen muzikanton, a tu moren i sebe ubrojit, ma nismo njin ni do kolena. Ne po znanje, aš danas je i bojeh sopac, lego po voje i entuzijazme kega su uložili va preko četrdeset let bavjenja z muzukun. Od kad su prvi put zeli armuniku v ruki do dana današnjega na saki način pokažuju da to vole i da sopu od gušta i od srca.

Seli smo jedan večer pul Radoša v Rukavce i počeli ćakulu. Ja san tel da saki malo od sebe povede, kako j’ počel sost, kako j’ prvu armuniku kupil i se tako… Kada tamo, oba dva su mi istu štoriju povedeli.

Oba su rojeni kot mlaji brati, Radoš Kinkela Čonjinov va Rukavce, a Dragan Stanić Lučetinić na Škrapnoj. Stareji brati namisleli su armuniku sost. Čonjinovi su dve lehi prodali, a Lučetovi su v Lisine teren da moru armuniku kupit. Stareja braća su počela sost armuniku, pače vadit se sost, a mlaji su ih naslišali i sako toliko prosili da njin daju malo armuniku da provaju. Ni čuda vremena pasalo da su mlaji „pretekli“ starejeh. Jednostavno, šlo njin je i bili su boji pak su streja braća prepustila instrument mlajen. I štorija od dveh muzikanti je počela.

Za bit dobar muzikant, govore Radoš i Dragan, osim dobrega sluha treba bit i društvenjak, volet judi i kumpaniju. Onda ni niš problem.

Kade ste se vadili sost?

Luče: Nigdere. Na uho. Nanke jednu notu nisan umel pročitat. Ča san čul to san sopal.

Radoš: Skoro pa isto tako. Imeli smo oštariju, a moj brat Miloš je imel armuniku. Bil je već pravi sopac, po pireh je sopal i po tanceh. Sako toliko san mu „ukral“ armuniku i onako, „na uho“ počel sost pjesmi ke san čul va oštarije. Brat mi je bil podrška i prvi ki mi je neč pokazal. To mi je dobro šlo pak su mi preporučili da se gren vadit na noti sost. Dve leta san hodil Leotu Ivančiću ki je čuda njih navadil sost. Pustil san ća, aš san i ja počel „na uho“ sost. Iman sliku od 1960. leta kada san imel dvanaest i pol let kada san sopal za Pust pul Guća. Kad san šal od Leota doma z arunikun su me uželi čekat pul Mihotić i „ala daj jednu Marinu“, pak me je Rukavce dočekal Mirko Čekolini z saksofonon pak smo sopli stare talijanske pjesmi, a živel san va kuće va koj je bila oštarija pak san „upijal“ pjesmi ke su se kantale i malo pomalo me je „uho“ povuklo. Po pireh san počel sost vrlo mlad. Čini mi se Lucijanu Ružinkinemu. Va to vreme je bilo jako malo muzikanti. Zato smo Dragan i ja puno sopli. Mi spočetka nismo ni znali jedan za drugega. Upoznali smo se pul fotografa Žorža na Belvedere i onda smo se počeli potla sakega pira nahajat va oštarije pul Miloša va Bregeh. Pirnjaki su šli doma, a mi smo s kakovemi kumpari žvižgali do polna, onako za svoj gušt i svoju dušu. Nikad doma, nikad doma ja i on.

Dragan: Ja se spametin kad san prvi put sopal kot da j’ čera bilo. Četrnajst let i pol san imel. Bilo je to 9. novembra 1968. leta. Ženila se je Marica Mihčeva z Škrapne. Onda san sopal na dote Davorke Mićinoj i Borisu Barbovemu. To j’ bilo istega leta na 30. novembra. Hodeć se je šlo od Gašpari na Zvoneću. Dotu su po starinsku nosili na plašćanicah. Davorka Mićina je dobila doma jednu koficu va ku su njoj stavili malo konpira, malo česna i malo sega nečesa, aš je šla za nevestu i to j’ bilo kot da bi za počet živet.

Kokove su van bile prve armuniki?

Dragan: Ja san imel Skandali od 120 basi, a 1970. leta san kupil Guerrini ku iman dan danaska i verovatno će mi bit do prve smrti.

Radoš: Moja prva armunika j’ bila Settimio Soprani od 120 basi.

Vi ste va to vreme bili jedna nova generacija muzikanti, koliko ja pametin vi ste mej prvemi počeli sost dosta slovenskeh pjesam. Kako se je va to vreme soplo, ke pjesmi?

Radoš: Va to vreme piri su bili organizirani doma, va kuće, a na njih je bilo do jedno 40 judi. I bilo je lahko sost, puno lagje nego danaska. Judi su bili puno veseleji, jako su kantali, a kad je takovo društvo onda sopeš kot niš. Ja san bil pred malo na dva pira kade su sople jako dobre muziki, ma judi store dva tanca pak gredu vanka aš je al teplo, al redu pušit, a cel večer pasa da se jedanput ne zakanta. Badava, tu ni pravega štimunga.

Dragan: Mi smo užali po stoleh skakat i sost, sega smo delali da bimo zabavili judi. Mi smo bili više kot oni mađioničari nego sopci. Ča si bil bedasteji si bil boji. Pametin se kad san sopal na pire matere od onega Sukija ča va Bregeh ima butigu. To je bilo va pansione „Biser“ va Mošćeničkoj Drage. Ja san po stoleh plazil i skakal kot kemu fale dve vidi.

Radoš: A kad se j’ ženila Goranka Cepićeva i kad je ostala još samo uža rodbina neleli smo va jedan kabal vina pak smo se zuli i nogi močili.

Vavek je bila samo armunika, ni bilo drugeh instrumenti, ča ne?

Dragan: Ma kakovi drugi instrumenti. Boh ako su bile dve armuniki. Sto puti smo skupa sopli bez nikakovega pojačala ni mikrofona. Puno više se je kantalo nego tancalo.  I smo hodili s kamari va kamaru sost i tako do jutro. Ja san imel Fićota, Radoš Princa 1200 i onda nan je nedeju jutro počela fešta kot san prej povedel.

Radoš: Neka se još i to zna, evo ti na, viš tu je i slika… sedandeset i treće smo prišli nedeju jutro s pira doma, probukli stomanje i partili z zvončari na Zvoneću. Preko 30 ur oprćeni z armunikun.

Koliko se j’ zaslužilo?

Radoš: Malo. Malo, cijeni su bile simbolične.

Dragan: Onda se j’ šlo više kot da bi prijateljski. Skoro da ni čoveka na Zvonećoj kemu ja nisan sopal na pire. To se j’ šlo kot ča se, na primjer, gre susedu i prijatelu pomoć „na ploču“. Pital me je „greš sost“, ja san rekal „gren“ i to ti je to. A zvončaron pak, to nismo ni Radoš ni ja nikad ni dinara zeli.

Radoš: Nikad, nikad…

Dragan: To je sada neč počelo da se zvončaron za soldi sope. Mi smo zato šli i pred tri leta zvončaron sost.

Ši znate koliko puti ste zvončaron sopli?

Radoš: Ja san 8 puti nosil zvonci, a mislin da san 14 puti sopal za na Zvoneću.

Dragan: Ja san 17 puti zvonci nosil z Zvonećani, 4 puti z Mučići. Sopal san i sam i skupa smo sopli i za Rukavčani i za Zvonećani. I sen drugen smo sopli. Jedino Brgujcon nismo nikada.

A sada se je va našu ćakulu uključila i Zvezdana, Radoševa žena.

Zvezdana: Znaš koliko se je zaslužilo va to vreme?

Ne, jas govorin i mislin viš kako se ovde kot i pul mane žena boje razume va financije.

Zvezdana: Kad smo bili frajari onda me je pejal drugi dan potla pira na porciju škampi va Plavi podrum na Volosko. To onda ni bilo skupo kot danas, ma je sejdin potrošil se ča je tu noć zaslužil. A sen svojen vršnjakon je za niš sopal.

Radoš: Malo boje je bilo kad san počel va sastave sost. To j’ već bila boja organizacija, pojačala, mikrofoni… A zaslužilo se je 100 marak na noć. Danaska zasluže puno više. Od 1000 kun pa na više.

Dragan: Tako ča smo mi munjeni, al ča?

Radoš: Ja to su danaska takova gledanja, badava tr si i sam prej rekal.

A ši se spametite kakoveh anegdoti s kakovega pira?

Dragan: Skoro na saken pire ih je bilo, ma evo jednu ću povedet. Jedanput smo šli hodeć s pira doma sopuć po ceste. Prišla je kurijera, ma se nismo oteli maknut ni levo ni desno.

Radoš: Još smo onako na široko zeli cestu kot zvončari kad delaju kolo. To je bilo pul Mihotić, a šli smo na Jugovu rebar kade san to vreme bil podstanar. A na jednen pire prišlo je vreme za tortu rezat. Mi smo se parićali za „tuš“ odsost, kad tamo ni mlade. I ni je nigdere. Ja daobro ča ni mlade ma ni bilo ni kumpara.

I? pitan ih ja naivno.

Dragan: I niš ča, ha, ha, ha Da ne pozabin. I rožice smo jili. Mi smo na pire užali se rožice pojist.

Ti piri su uglavnon bili sbodobni jedan drugemu?

Radoš: Uglavnon su. Najlepči piri su bili kade je bilo par dobreh kanturi. Pametin se pokojnega Dankota od Jušić, oca od Vilima. Kad je pustil glas pul Julice sa oštarija je počela kantat. Nevjerovatno. Danaska već tega ni. Saki potežemo na svoju, pak nan ne gre, pak pustimo ća. Vrlo je teško danaska sost na pire. Užaju bit dva „tabora“, mučiš se, mučiš, a judi ne reagiraju.

Dragan: Ja slobodno moren reć da su pravi piri prestali od kad su počeli na pir z bandijerami poć. Nekad su bili dva, tri auti, a judi su se jako veselili na pir poć, a danaska njin je to počelo kot jedno opterećenje bit. Svojni kad je pir bil doma i z domaćun hranun se je bilo veselo, a sada more bit najboji restoran i najboja hrana, ma štimunga ni i boh.

A kakov je bil „protokol“?

Dragan: To je počelo jutro na jedno 10 i pol, 11. Šlo se je po mladu, pak va crekvu i općinu i to je se bilo gotovo do jedno dveh ur. Onda se je šlo slikat i potla česa su se šli stareji pozdravit i na pijaču. To se je zvalo kabal. Ćaća i mama su do večer bili doma. Šli su samo na večeru.  Danaska gredu si na pir, a va kuće ostane kakov sused.

Radoš: Pametin se kako smo užali po dve, tri ure čekat na slikanje. Špoži je bilo od Slovenije do Grobnika. Četrnaest armunik nas je jedanput bilo. To je bilo sedandeseteh let.

Sada već ni Heli, hćer od Radoša ni mogla mučat: Sad ću ja jednu povedet. Mića san bila, a bivali smo v Opatije va naselje Zora. Saku nedeju jutro mat me je tirala čistit skalini aš da će otac sigurno kumpaniju va kuću pripejat.

Radoš: A ja. Pejali su muzikanta doma.

Heli: Užala san ga pitat kad će prit doma, pak mi je rekal:“zajdin, put semo – put tamo“. Ma se j’ znalo, pogotovo kad su to bili domaći piri da to neće finit tako z lepa.

Vi ste obadva sopli i va sastaveh?

Radoš: Ja san sopal va kvartete „Zora“ potla smo se zvali „Medium“. Sopli smo po ribarskeh od Voloskega do Mošćeničke Dragi, pa po hotelskeh terasah, pireh… Po tri meseci smo užali bit unapred rasprodani.

Dragan: I po brodeh smo sopli. Kakovi got smo bili mi smo judi zabavjali, danaska zamu sost vrhunski muzičari i oni njin sopu nekakov jazz, neki nasliša, neki ne….. Prvi sastav su mi bili Sonori, a potla san dosta let sopal z Bonacun. Lepo nan je bilo. Zabavjali smo i judi i sebe. Gitaru je sopal, na žalost pokojni, Diego z Lovrana. Bil je veli dešpetjivac. Kupil san ganc novega Jugota i večer san šal š njin sost va Kontinental. Vas vesel san se sen hvalil s ten auton i pokaževal njin ga. Još san i častil z dva ovala pršuta i bocunon vina. Dokla smo šli sost Diego je poslal jednega mulca na pumpu po litru ula i namutil ga da ju zileje pod auto. Ja san se smiron hodil hvalit i pokaževat auto i priden ja do auta, a Diego me pita: Dragan, ma ča ti je ova lokva ula pod auton. Ča to mora tako bit? Mane je mrzli pot obašal. Dosta vremena mi je rabilo da skužin tu zafrkanciju. No, tako to su neki lepi doživljaji ča san ih z muzikun doživel.

Kade ste navadili pjesmi ke ste sopli?

Radoš: Na radije, ploče, va oštarije. Dragan  je više „gajil“ slovenske pjesmi. On i danaska zna teksti slovenskeh pjesam, a ja ne toliko.

Dragan: Jas san bil kot jedan tačić i  vavek san kot ćuk čepel i upijal saku notu i besedu. Negdere je i slika kako Radoš na Zvonećoj sope, a ja hodin za njin i gledan va njega kot va boga. Ja san vavek naginjal na slovenske. I sada ši. J… ga, tako je. Ča sada?

I Heli je bila kurijoža ki ih je navadil te slovenske pjesmi…

Dragan: Hodili smo va Jelšane, Bistric, granice ni bilo. Bile su vrtne veselice. Pak su i Slovenci semo prihajali sost. Ottavio Brajko je sopal pul „Velega Dalota“…

Radoš: Radio smo puno naslišali. Na Radio Ljubljane je bila emisija „Pjesme po želji“. To se je naslišalo kot i pedeseteh let „Grga Zlatoper“ z Meriki, niki ni smel va kuće ni besedu reć na glas. Na Radio Ljubljane smo prvi put čuli „Roblek“, „Golicu“ i druge stvari od Avseniki. Naslišali i pametili. I još neč. Tu su pedeseteh do šezdeseteh let na Petrovu sopli Bukovčani (Vela Bukovica), Ribljani (Ribnica)… Na tu kraj naše kuće.

A ča mislite od mlade generacije muzikanti?

Dragan: A čuda je mladeh muzikanti i si se sopu. Kad smo mi bili mladi su bili Adamić, pokojni Škrgat, malo je sopal i Antonić z Bregi pak Veselić i drugeh ni bilo tu va našen kraje.

I si smo se poznali i bili prijateli. Ma, ča je je, današnji mladi muzikanti dobro sopu, ma ja ih ne poznan pak saki put moran pitat čigov je ovisti, čigov je onisti….

Radoš: Moraju se trudit, poć napred inače neće bit niš š njih. Ostat će zavavek za po pireh sost…

Dragan: Ma moraju se trudit i da gredu od gušta sost, kot na primjer zvončaron. Kot smo mi šli, a ne sada „ako mi ne daju 500 kun, ne gren“.

Sada je Dragan rekal još jednu rečenicu ku ja ovde ne smen napisat aš  bi me cenzurirali, a dela se od nabijanja nekega na neč.

Dragan: Takov za me ne more bit ni muzikant, ni moj prijatel. Ja san takov i boh. Ne moreš se gledat kroz ta prokjeti dinar. Vavek ti se to vrne na neki način. Jedanput teče lesica, jedanput zec.

Radoš: Dragan, pasala su ta vremena.

A su ženske onda više i boje štimale muzikanti?

Heli: Su, vavek da su pobrali boje i lepče ženske…

Dragan: Ja su ja. Tako kade su nan te lepe ženske? Moj barba Frane Mihotinić mi je povedal da je bil siguran da se ženi za najlepču divojku ku j’ kada videl. Ma potla ča ih je pop oženil kad su van s crekvi prišli da je već mej judi pred crekvun videl jednu lepču.
I tako smo na letnjoj bavice va jednoj vedroj rukavačkoj noće još čuda vremena ćakulali od sega i sačesa. Pomalo pijuć Dragan govori da ča ne bimo jednu onako na pod glas. Skoro smo. Zač skoro? Ja san čul da neki ki su pred malo prišli Rukavac zovu policiju čin se potla desete uri armunika oglasi. Zato ni policije ni blizu dokla nan cajki po cele noći uši, mozak, bome i srce paraju tu pul Matuj skoro saku subotu.

Verujen da su čuda od vas ovi muzikanti zabavili na kakoven pire, al tance i siguran san da su van ostali va lepoj uspomene i sjećanje kako ča va sjećanje i uspomenah pomalo ostaju vremena kada su jedna, al dve armuniki bile dosta za velo veselje storit.

Tekst preuzet z Tramontani.