Piše: Alfred Šainia

Trefin negde okol prvega maja jednu prijatelicu i još nisan arival ni pozdravit ona j’ počela mirakulat da kakovo j’ ovo vreme danas, da smo, kad smo bili mlaji, za prvi maj užali se već kupat, a danas smo još va kapoteh. Ma, govorin ja, ča ni još počelo globalno zatopljenje, smiron govore od tega. Ja ne znan, je rekla, samo znan da ovo vreme ni normalno.

I počnen se ja malo prispamećevat teh prveh kupanji. Istina je da smo se voleli malo pokazat pred kumpanijun i malicami pak ki se j’ prvi okupal bil je boje štiman, a to ča ni bilo nanke s čen curat kad smo prišli z mora van, nikemu niš. Kako j škola pomalo finjevala tako smo užali zateć se va Preluk okupat. Ni bilo važno je teplo, al ni. Važno je bilo samo da moreš se hvalit da si se već četiri, al pet puti kupal. Kad škola fini onda već si hode na kupanje, pak se utopiš va sivilo prosječnosti.

Tamo do jedno trinaest, četrnaest let preko leta san bil „kod bake na selu“ ča će reć pul noni  Rukafce. Nonu j jako bolel kuk pak su njoj duhtori va Lovrane rekli da mora puno plavat. Kako se duhtora mora poslušat tako je i moja nona skupa s manun sako jutro na 9 i 20 šla s kurijerun v Opatiju na Slatinu. Čuda nas je šlo z Rukafca. Nona j bila najstareja i smiron je govorila kako su njoj duhtori rekli da se mora kupat. Dosta let je pasalo dokle nisan shvatil da j’ nju bilo malo sran od sused i prijatelic da se hodi kupat. Kupanje je za decu i gospodu, a ne žensku ka na sele živi i k temu ima grunat, kozu i kokoše. Ma, na moju sreću, nona j’ poslušala duhtori, a ne ča njoj susedi zad hrbaton govore.

Slatina j’ bila drveni banj. Na ulaze si platil kartu i dobil si kjuč od kabini. Tu smo pustili robu i sendviči z mortadelun ka je neku dobu već imela i malo diha aš frižideri ni bilo. Sunčali smo se na zapadnen dele gornjega taraca pravilno generacijski rasporejeni. Stareji na početke, mi deca do njih, a mladići i divojki do nas. Na trampulin, tobogan i sandolini smo šli poskriveć aš bi se stareji jadili na nas. O polne su nas zvali: „ala još jedanput va more, aš nan se j poć obuć“. Okol uri, kada današnja mladež komać hodi na kupanje, mi smo već bili na kurijere za doma.

Kad san već bil dosta velik da moren sam poć na kupanje počel san z svojmi prijateli hodit va Preluk. „Po borićeh“ to se zna. Lepi široki putić je bil po ken su generacije i generacije Matujci hodile va Preluk. Ni on već ne postoji. Toliko j’ zarasal va graju da biš va Preluk prišal kot da si z maški spal. Okol desete su šugamani već bili rastegnjeni. Na krove od kućic nan je bila baza se dokle nan ga ni neki (znamo ki) namazal s katramon. Toćat ženske, skakat z dizalice, igrat se na „broji“ i briškula bile su nan glavne zabavi. Neki smo imeli i barki pak smo se užali nakrcat i na vesla poć do Črnikovice. Tu su se isto Matujci kupali, pak smo se mi ki smo z barkun prišli držali kot „malo boji“. A još ako smo z barkun na motor prišli… ma kakove ove današnje jahti. Matujska mladež ka se j’ kupala na Črnikovice ležala je po zide zgora taraca od kupališta. Tu si se videl: ki je prišal, s ken je prišal, s čen je prišal i se neč i neč. Mladići ki su imeli motori držali su se malo objesno. Đirali su z Preluka na Volosko i nazad i sagder su rekli da gredu semo al tamo aš tu kade su da ni niš. Užali su nan mlajen dat đir. Lahko j bilo z Pony expresson al Automatikon. Dal si gas i gotovo, ma APN-i, petnaestice i devedesetki… tu j’ trebalo i marči menjat, a to ni bilo lahko ako nisi imel kega z dobremi žifci da te navadi.

Kako smo rasli tako nas je bilo se manje. Neki j’ šal delat da ča zasluži, neki je moral praksu obavjat, a neki su već i va vojsku počeli hodit. I danaska kada gren va Preluk pak trefin nekega s teg mladeh dani me pitaju: „Ča se već niki va Preluke ne kupa?“ Ja ne znan ši se kupaju kade drugde al se uopće ne kupaju, ma vidin da su si črni. Neki i malo više nego j’ normalno. Ča će reć tehnika?!

A kako su se kupali naši stari, stari? Nikako, najveć.  Va romane „Zvoneća svojni“ ki ima svoju velu etnološko vrednost aš je napisan po istiniteh štorijah, barba Frane Matetić opišuje kako je zvonejski tinejdžer Ivica rojen krajen 19. stoleća  prvi put videl more kad je moral z brodon poć z Voloskega v Reku. Pročitajte, ako niste…

Ni bilo lazno,  trebalo je delat va lehah, okol blaga, ni bilo ni jako štimano poć se kupat, a morda ni bil ni gušt poć na more va oneh kostimineh ki su više skrili nego pokrili. Danas je nopak. A ja, bilo j’ sega va ono vreme kad su se naši stari h moru kalali. Jedna nona z Rukafca je otela svoju unuku razveselit pak njoj je kupila v Opatije đelato (sladoled po hrvatski). Stavila ga je va boršu od mrežice i pomalo, korak na korak šla doma. Zduga, prej kući zvala je svoju vnuku Milevu da pride po đelato. Kad je Mileva prišla, ona j’ ruku va boršu zavukla, a kad tamo samo kornet je ostal. Ni mogla se brže snać, pak je rekla da njoj je neki po pute ukral đelato.

Finil je drugi rat, radni narod je dobil vlast i slobodu, a omladina je na krileh od revolucije počela otkrivat „daleke horizonte“. Opatija ni već bila okupljalište kapitalističke i protunarodne reakcije (ovo mlaji ne razumeju, ma neka ostane). Postala je narodno kupalište.

Kalali su se Rukafčani, Brežani i Frančići na more. Najveć hodeć, to se zna. Ma, da se razumemo, ni to bilo kot danas, poć na plažu i batit fijaku: okupat se i daje na delo.

Matujci su pak hodili va svoj komun: va Preluk ki je, to se zna odvavek bil pod matujsku županiju i kastafsku općinu. To ča ga sada Reka i Opatija „dele“ je posljedica po modernu rečeno „političkih dogovora“ SDP-a i IDS-a, odnosno Reki i Opatije ki su bahato i bez ikakovega prava prisvojali kušćić matujskega i kastafskega mora. Ki je jači tisti tlači, a još kad se dva jači dogovore onda se mi mići moremo j.  Morda će se nać ki koražan pak da ispravi ovu povijesnu nepravdu. Jas ću zajdin glasat za takoveh. Ma, teško da će, aš pul Matuj su vavek bili boji slugi leh gospodari.

Kupali su se Matujci va svojen more, tu kade su sad barki pak do plaži ku je skoro Gucić dobil za mići soldi. Tu je bil „veli zid“. Jeno četiri metri visok zid storen va vreme kad su va Preluke kopali kamene za rešku luku. Zelo ga j’ more i jugo. Sad je novi zid s tarcon storen, a stari se vidi još samo na fotografijah na keh su i stare tunjeri. Bi ih trebalo obnovit. Neka ih obnove Reka i Opatija pak neka reču da su tunu lovili stari Riječani i Opatijci, pak usput moru i krepat od srama i laži.  Pusmo kurbu politiku i vrnimo se na kupanje. Matujci, Rubeši, Kastafci… znalo se je kade je kemu mesto. Saki je imel svoju plažu. Zabavi i smeha ni falilo. Kako je va Preluke bil „macel“ (klaonica) s kega su otpad hitali va more, a Reka luka va ku su prihajali veli brodi zad kemi su prihajali i morski pasi tako su ti pasi bili uobičajena pojava va Preluke. Skoro da j’ bilo normalno videt morskega pasa. Skakali su Matuci z „velega zida“ i nekoj Marije je kad je skočila otputil se kas (grudnjak). Prijatelice su njoj zijele „ Marija kas, Marija kas“. Da neka ga zaputi. Ona j’ razumela „Marija pas“ i ziletela je z mora van bez kasića. Danas se niki ne bi ni obrnul, a onput je ki zna koliko mladić prvi put videlo ča to ženske skrivaju. Još dan danas povedaju.

Od Matuj zgorun, ča će reć od Jušić pa na sjever mladići i divojki su hodili najveć na Kostabelu. Bilo njin je najnaredneje pofin kurijeri.

I tako, menja se vreme, menjaju se navadi. Kamo, kako i kada smo se hodili kupat ostalo j’ zapisano va ovoj štorije. Ne provujte to ni pokaževat dece aš će van reć da ste bili nemi!

Tekst prenesen iz Tramontane