Napisao: Alfred Šaina

SREBRNI PIR  ZLATNEH MLADIĆ

Moran ovisti tekst počet z jednun ne baš pjažnun besedun, a to je bidon za smeti. Naime, postalo je moderno i normalno plakati za pojedina dogajanja lepit na bidoni za smeti, pak san ja tako jedan dan kad san nesal hitit smeti videl na baje plakat na ken je pisalo da subotu sope Kolaž va jednen kafiće va ken znan da se okupjaju jako mladi fantini i divojki ki bi njin mogli bit deca. Ni mi vrah dal mira. Najprvo san pital svojga sina ki po takoveh mesteh hodi kako to funkcionira. „Ča kako, pa normalno funkcionira. Za ča to pitaš?“ I ne da mi opet vrah mira, zoven Igora Lesicu i pitan ga isto, a on mi isto odgovara kako i sin. „Lepo se spravi pa ćeš sam videt“. I ča ću. Bil san baš kurijož pak san šal i to čudo videt. Kada tamo, za divno čudo,

nikakovega čuda ni. Skoro se isto kako kad san bil i ja mlad. Naglašavan skoro, aš ni baš se isto. Kot prvo mi smo hodili na tanac ki je bil va nekakovoj sale, a ne va oštarijice va ku stane pedesetak judi. Kot drugo, tancali su skupa muški i ženske, a sada su uglavnon muški puntani okol šanka, a ženske veselo tancaju, jako se slikuju (pozi su vavek iste: ruki vajer, zagrljeni, žmuj v ruke, usta raskrečene va smeh  itd.). Neke stvari nisu se promenile ni sledića. Malo daje od ulaza grupica mladići demonstrira svoje glasovne (ne)sposobnosti z bocun bambusa ka kruži od jednega do drugega. Va škuribande se jako stišću, doduše nisan videl ki s ken, ma su mi rekli da va današnje vreme ni obavezno da to budu mladić i divojka. Po asfalte teču potočići cura, plastičneh žmuji sakuda, a va kafiće pakal. Po metre kvadratnen narivano baren 10 judi, dim šćipje oče, si dobre voji, kantaju se na vas glas pjesmi ke su se i va mojoj mladoste kantale. Ne moran van ni povedet da od planiranega razgovora z dečki z Kolaža ni bilo niš. Mission impossible. Zibrali smo zato jedan čuda mirneji dan na puno mirnejen meste, a kade drugde nego va studije od Igora Lesice kade se održavaju i provi i kega za tu priliku zovu „GARAŽA OD KOLAŽA“. Uz domaće sušene rukavačke kombasice i sir (ni još zaštićena marka) ke je prnesal Tancabel čuli smo jednu štoriju od 25 let stišnjenu va jednu uru od benda za kega si misle da se znaju. To san i ja mislel, pak san sejdin  još sega doznal.

SAKI POČETAK JE TEŽAK…

Danas je malo teže odredit od kada postoji grupa KOLAŽ . Naime Igor Lesica, Zoran Laginja i Robert Tancabel  sopli su skupa va Spinčićevoj muzike i vrlo su mladi počeli skupa sost. Prvi angažman bilI SU NJIN na brode „Marin Držić“. Verujen da se čuda judi pameti teh krstarenji po Kvarnere na kako su onput zvali „pijaneh brodeh“. Bilo je to raneh 80-teh let, a kako su bili još mulci bez patentina na brod su hodili z APN-i, al su ih vozili roditelji. Sopli su „na suho“, al bez struji, „unplugged“ kako se sada po domaću reče. Armunika, trumbeta i klarinet, a repertoar, normalno, domaće, dalmatinske i slovenske. Nakon tega odlučili su osnovat band pa su njin se priključili Milenko Babić na bubnje, Esad Kučić z gitarun i Aleksandar Južnić  na bas gitare. Danas je manje poznato da je na samen početke djelovanja grupi š njimi kantala Aleksandra ka se je onda pisala Dubrović. Danaska zvuči kot anegdota kako je Aleksandra napustila grupu: dogovoren je nastup za Novo leto, a ona je već imela rezervirano skijanje. Morala je zibrat: band ili skijanje. Zibrala je ovo drugo. Ki zna ča danaska misli je dobro zibrala, al ne.
Počeli su i prvi nastupi pak se je trebalo zmislet i ime. Nakon poduže raspravi zibrali su ime KOLAŽ aš da sopu sega i sačesa. Prvi nastup pod ten imenon imeli su na fešte od Spinčićeve muziki na Fortice za Belu nedeju va Kastve negder sredinon 80′ teh let. 1985 leta šli su skoro si va onu nekadajnu vojsku, a kad su kletu prišli nazad odlučili su storit „pravu“ grupu pa su kupili novi instrumenti i novi veli razglas. Va to vreme je bilo dosta tanci okole, neki stareji bendi su već pomalo bili na „zalaske“, a novi klinci su prihajali… Krajen osandeseth let ustalila se je postava Igor Lesica-klavijaturi, trumbeta, vokal, Zoran Laginja – klavijaturi, armunika, vokal, Robert Tancabel – bas gitara, klarinet, vokal, Marko Jenuš – gitara, bas gitara i Vladimir Korenić – bubanj, vokal. Va oven sastave sopli su od 1990. do 2007. leta. Tega leta Marko je odlučil prestat sost va sastave, pa je namesto njega prišal Robert Mavrinac ki je bil va Kolaže dve leta, nakon čega ga je zamenil još jedan Gromičan Slobodan Fak, sadašnji gitarista va grupe Kolaž.

…A NEKI JOŠ I TEŽI

Danas poznati i renomirani band Kolaž danas se kroz smeh spamećuje svojeh ne baš blistaveh početki sopnjadi po tanceh. Jedna od prveh gaži bila njin je va Ronjgeh kade su bili tanci saku subotu. Sopli su uglavnom domaće i slovenske pjesmi, a organizator teh tanci je bil Vido Juričić ki njin je rekal da će saku subotu gostovat neki poznati pjevač kega bi oni rabili pratit. „Leh par poznateh pjesam. Sigurno ih znate“ rekal je.  Prvi gost je bil Roland Šuster, gospodin ki je bil popularan još prej nego ča su se Kolažovci bili i rodili, tako da baš i nisu preveć znali njigov repertuar. Dogovorili su provu na 6 večer, a bubnjar Milenko ki j’ bil keramičar, prišal je po užance j na provu na 8 i to vas obeljen od melti. Ku got njin je pjesmu Šuster predložil oni nisu znali. „Ma užas jedan“ govori danas kroz smeh Lesica, „sreća da je tu večer pal daš i spasil nas“.

AUTORSKI RAD I FESTIVALI

Početkom devedeseteh krenul je i „ča val“. Duletova „Marija“, „Petrsin i češanj“ rušili su si rekordi na top liste Radio Reki. Igor Lesica je va to vreme već imel ideji za delat svoje pjesmi, a ostali člani benda su to podržali. Navadil je sost klavijaturi i šal je va Ljubljanu kupit prvi sekvencer i još fanj tega ča j’ rabilo za snimat pjesmi. Onda je to bilo po si soldi, ma kad je počel z delon videl je da mu još tehniki fali i da još čuda tega ne zna. Vela voja i upornost ipak su urodili s plodon. Snimljena je prva pjesma „Vino“ na tekst pokojnega Bertota Lučića i to za Belu nedeju 1992. leta kad je prvi put i izvedena. Malo zaten prišal je i prvi mega hit grupi Kolaž „Mića rožica“ po ken je i nazvana prva kazeta izdana leto dan nakon ča su počeli snimat svoje pjesmi. Te 1993. startal je i obnovljeni MIK. Kolaž je poslal pjesmu „Kartulina“ ka ni bila primljena. Tega leta negdere va 7. mesece Kolaž je promoviral svoju prvu kazetu „Mića rožica“ va Kastve na Lokvine (na slike).
Ča se tiče nastupi na MIK-e nastupali su od 1994. s pjesmun „Kurijera“, 1995. „Margareta“, 1996. „Mularija“, 1997. „Familija“, 1998. „Raj“ i 2000. „Balinjera“.
Igor Lesica, za kega drugi člani benda reču da je umjetnički direktor, a stvarno i je aš je bil i ostal alfa i omega glazbenega stvaralaštva va bende bil je teh let vrlo produktivan kompozitor. Šapnuli su mi njegovi kolege da je to zato aš je va to vreme bil jedini neoženjeni član Kolaža.
Ta leta snimljeni su i objavljeni još album „Mićel i Paškvalina“ 1994. i album „Mularija“ 1997. leta.
Va toliko let uz Kolaž je prodefiliral i mići bataljon judi s kemi su surađivali. Od prvega MIK-a kada je š njimi kantal Pero Panjković, pak Anita Rončević va „Margarete“, Dule Jeličić i „Mularija“, Extra Robi „Pod pergulon“ , Robert Ferlin i legendarni „Bačvar“ do Ivani Marčelji z „Rock serenadun“. Igor Lesica je uglavnom vavek potpiševal muziku ,aranžman, i ki put besedi, a teksti su njin pisali najviše Velimir Tuhtan, Zlatan Marunić, Zvonko Turak, Alfred Šaina, a zadnje vreme najviše njin piše Senka Laginja.

PROFESIONALNI ANGAŽMANI GLAZBENEH AMATERI

Bila su to leta kada se je soplo i po 3,4 puti na šetemanu. Od Istre do Krka ni bilo fešti na koj nisu sopli. Neki su organizatori menjali i termini fešti samo da njin more prit sost Kolaž. Sopli su i po Slovenije, uglavnon tu blizu uz granicu, a najdaje su nastupali va Zagrebe, na Trge Bana Jelačića. Bilo je to za parlamentarni izbori 1995. leta. Angažiral ih je SDP, a da vas lih prispametin da su to bila leta  kad ni bilo jako popularno nastupat za tu stranku. Jedan član benda delal je va državnoj firme ka je bila  „pod kontrolun“  HDZ-a pak ga je bilo strah poć sost va Zagreb za SDP.
Sen članon benda muzika je bila hobi uz delo ko su delali. Zato kad se teh let spamećuju reču da je bilo lepo, ma jako naporno. Danaska, govori Igor: „Morda mi je jedino žal ča nismo bili ni svjesni koliko smo bili popularni, a nismo provali storit i jedan skalin više i još se ozbiljnije ćapat muziki. Osim ča smo odsopli milijun i jenu sopnjadu, fanj festivali, 3 kazeti i jedan cd, imeli smo priliku i za još više. Današnji klinci su šegaveji i boje znaju iskoristit svojeh 5 minuti“ zaključil je Lesica.
Inače, repartoar njin je vavek bil sastavljen od dela njiheh autorskeh pjesam i pjesam ke je volela publika, s ten da nisu nikad podilazili nekemu „šundu“ i niskemu glazbenemu ukusu. Princip je bil da su se za saku novu pjesmu ku su vadili morali si složit da ju uvrste va repertoar.
Nakon nekoliko let intenzivneh nastupi zaključili su da su odsopli se moguće fešti va našen kraje, poć nekamo dugo nikad njin se ni dalo, pa su se odlučili malo „maknut va stran“ i šli su dve letnje sezoni sost na hotelsku terasu va Punat na Krke. Da malo počinu od velega šušura seh pasaneh let.
Nazad va špicu popularnosti rinul ih je hit „Anton Zvonećan“ kega su snimili 2001. leta. Nakon tega, 2002. leta izdali su CD „Živio Pust“, prvu pjesmaricu pusneh pjesam. Skupljene su se pusne pjesmi ke je Kolaž do onda snimil. Ne pasa nijedna maškarana povorka ni fešta va našen kraje, a da se taj CD ne zavrti.
Zadnjeh par let Kolaž redovito sudjeluje i na kastavsken „Čanson feste“. Dva puta su bili drugi i to z pjesmami „Veselić“ i „Stanetu“, a „Peteh Ćoro“ se i danaska rada nasliša.
Ne baš intenzivno kot devedeseteh let, ali Kolaž i danaska redovito snima i objavljuje nove pjesmi. Dokla ovo čitate sigurno van va uhe negdere „zvoni“ pjesmica zaraznega refrena „Barbara“ ka je objavljena ovega pusta. Materijala je za baren 2 CD-a, a nadaju se da će ovo leto hitit vanka baren jedan, magar znaju da va današnje vreme kada caruju „pržilice“, Internet, fejsbuk, i slične monadi od tega ni kruha i prodaja CD ne more pokrit nanke troški izdavanja.

A DANAS…

Danska potla otpriliki 25 let more se reć da je grupa Kolaž vavek „balansirala“ mej gažerskega i autorskega benda.  Bili su uspješni i va jednen i va drugen, s čen se ne more pohvalit baš puno izvođači na ovoj našoj domaćoj estrade.
I kad jih pitaš kako su potla seh teh let, reču: “Bog bogova, nismo već mladići i nimamo dvajset let, ma smo baš sada va najbojeh leteh a tako i sopemo..ha,ha !!! A da si nas to pital i pred dvajset let rekli bimo ti isto, a reć ćemo ti i do dvajset…“
I onda se spametin onega plakata grupi Kolaž na onisten bidone za smeti z početka teksta. i drago mi je ča jih vole i oni stareji i oni srednji ki su njihovi vršnjaki, ma potla onega pakla va kafiće, vidin da jih isto tako vole i oni mladi ki su deca od oneh srednjeh al vnuki od oneh starejeh.
Srećno Kolaž, još fanj let…ma baren još do zlatnega pira!

Tekst preuzet z Tramontani.