Piše: Alfred Šaina

Na Velen Brgude naziv je pučke fešti, a zač „Kuzmova“ i zač 26.9. i zač na Velen Brgude kade je crekva „Blažene Djevice Marije“?

Kuzmova (negdere reču i Kuzminja) je pučki skraćeni naziv za obilježavanje dana 26.9. kada se slave Sveti Kuzma i Damijan. Oni su bili brati blizanci, rojeni va 3. stoleće va grade Egeia na Sicilije. Roditelji su njin bili dobri i pobožni kršćani, a oni dva su lečili judi (danaska bimo rekli duhtori). Siromahi su lečili besplatno, a uz to ča su lečili telo lečili su juden i dušu i tako širili kršćanstvo. Pogani su ih tužili rimskemu caru Liziju da z štroligarijami napućuju judi na novu veru – kršćanstvo, pak ih je on dal zapret i mučit. Najprej su ih bičevali i za ten hitili vca more. Anjeli da su ih spasili z mora, pak su ih stvili na lomaču, ma oganj da njin ni niš naudil leh da su zgoreli špagi s kemi su bili vezani i si rimski soldati okol kresa. Najzad su njin 26.9.297. odsekli glavi. Kad je kršćanstvo postala službena religija va Rime njin je storena crekav kade su zakopana i njiha tela. Sveti Kuzme i Damjan zaštitinici su od duhtori i farmacisti.
Na Velen Brgude je bila (i još je) kapela Svetega Nikoli storena sredinon 18. stoleća, a stotinjak let zad ten storena je i vela, nova crekav ka je posvećena Blaženoj Device Marije. Malo za ten ča je crekav storena, 1855. epidemija koleri ćapal je i Veli Brgud. Judi su padali kot muhi. Jutro se je čovek zdrav stal, večer ga već ni bilo. Od te grdi boli trebalo se je nekako obranit. Iako je medicinska znanost bila još na niskeh kitah, judi su znali da moraju čin manje kontaktirat, a oneh ki su umrli od koleri neslo se je zakopat va „Crikveni dolci“, napošno storen cimiter. Va teh prilikah za pomoć se je zazivalo i sveci ki imaju moći va takoveh slučajeh. Pul Svetega Roka, napošni sveci ki moru pul boli pomoć su i Sveti Kuzme i Damjan. Brgujci su njin se zavećali i njin na čast storili jedan oltar va novoj crekve kega su njin posvetili. Uz oltar je i slika Sveteh Kuzmeta i Damjana. Nekako jušto kad je kolera prestala kosit judi pada i njih blagdan pak su Brgujci zapoštali da su ih oni škapulali. U znak zahvalnosti i dan danas se slavi njih blagdan kako zaštitniki župe, a kot uspomena na tužni događaji 1855. leta održava se procesija do starega grobja kade su zakopani si umrli od koleri.