Piše: Alfred Šaina

Reć bi, po ten koliko judi mi se j’ javilo, potla pasanega članka od Lisini, da ta i takova Lisina ni pozabjena i ne živeje samo va uspomenah i sentimenteh leh da je pul judi još vavek vela želja da se vrnu va šumi i na ravni kade su čuda od njih pasali svoji najlepči dani. Ma štorija vavek zapne pul onega: „Tr ja bin rad poć, ma ča kad su cesti loše, a auto je prenizak za po oneh škujah vozit…“. Ja, zaspraven, cesti nisu bog zna ča, još se je neki šegav domislel storit poprečni kanali za vodu pak ne daj boh pasat preko njih brže od 20 na uru da van ne bi trapi ostali va kanale, ma još više od tega smo se i mi malo zvicijali. Nimamo već fićoti, pezejci, miletre, ni katrc već ni, a ovi novi auti su malo prefini za poć v Lisinu. Ako daš pada je blato, pak ga je škoda oblatit, a ako je suho će se neboh naprašit. I ki će to i kada očistit? Ni lazno. Zadnjeh petnajstak let omiljeni hobi nekeh našeh omladinci bil je poć v Lisinu došundrat stari auto ki se već ni splatilo nanke prodat. Vozit po lisinskoj ceste kot kemu dve vidi fale dokla got se brižan auto ne raspade i onput, normalno, parkirat ga va kakov dolac da ga je čin teže zivuć onen ki moraju čistit šumi zad takoveh bedaki. Ako vas kada put nanese po zime (aš je boje videt) proti Lisine hodeć provajte pobrojit koliko je uz cestu, po umejkeh i po dolceh stareh školjki od auti, stareh gum, špargeti, makini za robu prat, trosjedi, fotelji i ja ne znan česa se ni. Općina se trudi sako toliko storit akciju da se te smeti zivuču i pejaju kade njin je mesto, ma ni oni ne moru očistit koliko mi moremo tega nahitat va šumu, još va tuji umejak. Niš slaje. Na žalost, dobar del oneh ki po bilo ken posle gredu v Lisinu za sobun puste su nesnagu, pak bi morda boje da takovi ni ne gredu zgorun. Šumarija za sobun pušća lati od ula i benzini, izletniki najloni z smetami, a mladi judi (morda i ki stareji, neću reć da ne) kad se kade pul cestu po noće, a neki bome i po dane, parkiraju da se malo pokokolaju hitaju ostanki svoje ljubavi lih van z auta. Ćemo se navadit ekologije, pogotovo kada nas ki dobro oglobi. Ma da ne ispade da je Lisina nekakov divi deponij, to nikako, ma da je fanj smet je.
Ki gre danas v Lisinu i po ča? Osim oneh ki gredu po noće i zna se po ča, judi danaska hode v Lisinu storit kakov izlet va prirodu ki se obično svodi na prežderavanje i nalevanje tako da od takove rekreacije ni baš puno koristi za zdravje, baren za telo, a za dušu morda i je. Va štajone kad su lukići Lisina je opet puna judi. Pobiraju se gubi, medenki, plavci, žurnadi žuti i beli, golenki, prstići, žutići, grmovčići, a ki se malo boje razume i još kakovi.
Va gornjeh deleh Lisini, tamo okol Vodic, najde se va aguste i majug, a dive jagodice rastu se zdolun do Rukavca i Škrapne. Ovo leto je bilo i obilo puhi pak je bilo i fanj „lofci“ ki su stavjali škatuli.
Stran teh „lofci“ v Lisine love i oni pravi lovci ki i gospodare z lovišten ko se zove „Kastavska šuma“. To je stari, tradicionalni naziv za lisinsku šumu budući da se j’ z šumun gospodarilo z grada Kastva. Čuda judi misli da je „Kastavska šuma“ Lužina, ali ni, nego je to šuma Lisina. Va oven lovište obitavaju nejveć srni, okole 100 grli, divi prasci, njih je okol 60 grli i zeci, a va prolaze se najdu i medved, jelen, diva mačka, kuna, jazbac i lesica. Z lovišten gospodari Lovačko društvo „Lane“ Opatija z svojmi desetinami „Zvoneća“ i „Rukavac“. Oni su po šume stavili hranilice, pojilišta, solila, visoke čeki, zasjedi, a imaju i svoju lovačku kućicu „Lepi“ na ceste ka gre od doma prema Vodican.
Lisina je va noven prostornen plane Općini Matulji definirana kako rekreacijski centar. Od 1998. leta del Lisini proglašen je od strane naše županije „Zaštićenim krajobrazom“. To znači da se more seć vrlo kontrolirane količini dreva, a predviđena je izgradnja nekoliko sportskeh objekti i to na područje okol sadašnjega doma, ali bez izgradnji pratećeh objekti. Ostala izgradnja, ča će reć vikend naselja, ograničena je na manjen prostore kade su i sada vikendice ke su storene pred trejset, trejstipet let. Inače, to je jedino vikend naselje na područje naše općini. Znači, plani, odnosno administrativne pretpostavki za pokrenut Lisinu postoje. Mej pasanun i ovun Tramontanun Lisina je dobila i vodu, još jedan jako značajan uvjet za izgradnju bilo česa. Nadat nan se je da će se nać i soldi, bilo državni, općinski, al privatni ki će pokrenut se ono ča va hartah piše. Treba spomenut da je va planeh definiran i prostor okol vrha Beljača kako izletište i vidikovac i područje Vodic kade bi bili zgrajeni potrebni sadržaji za izletniki (natkrivene klupice, prostor za roštilj, prostor za kampiranje) i vidikovac na Vodičkoj griže. Na Vodicah je pred par let opet urejen izvor pitke vodi kega je neko trubilo razbilo devedeset i druge sporadi natpisa JNA na njin. A JNA se je potpisala, aš su oni prvi uredili izvor 1978. leta.
Danaska se ne bi moglo reć da je Lisina kako rekreacijska zona posensega zapušćena. Postoje senjane planinarske i biciklističke stazi ke se, moremo to slobodno reć, dosta koriste. Nakon ča je Lisina proglašena kot „Zaštićeni krajobraz“ vredni člani matujskega planinarskega društva „Lisina“ trasirali su i markirali „Lisinski planinarski put“. Put počne pul Matuj i obahaja si najviši vrhi na područje Lisini: Orjak (706), Beljač (764), Crni vrh (1031), Vodička griža (1144), Šija (1234) i Lisina (1185). Onput preko doma i Kućel nazad h Matujan. Ukupno 10 kontrolneh točki s pečati ki se stave va kartončin kega morete dobit va agencije „Matulji tours“, a kad se spečatirate va slastičarne te vas počastit s kafon. Put je zračne udaljenosti okol 30 kilometar i obično se pasuje va etapah. Čul san da ga je jedna ekipica arivala pasat va jedan dan. Ni temu se ča čudit, kad su naše divojki kapac poprtit se na Mount Everest, onda nanke takov put ni nemoguće pasat va jedan dan. Oni malo slabeje parićani moru z auton prit do doma pak put pod nogi na jedan od lisinskeh vrhi.
Za potrebi županijske turističke zajdnice trasirana je i senjana biciklistička staza ka gre od Matuj, preko Frančić do Lisini pak preko Škrapni, Krivi i Zdemera Kućelon. Od tamo preko Rukavca nazad h Matujan. Jušto 20 kilometar. Seh oneh keh pjaža poć v Lisinu z bicikletun razveselit će vijest da će se kletu senjat i se druge lisinske cesti pak će se moć z bicikletun obać celu Lisinu. Stazi će bit označene prema težine (črna, črjena, plava i zelena) pak će si saki zibrat ča mu paše. Znan ča sad mislite: „se je to jako lepo i dobro, al j…š se to skupa kad ni kade popit jednu biru i pojist maneštru.“ Budimo optimisti, aš se kapac neč i po ten pitanje dela pak ćemo opet imet kade pojist i popit. I zakantat. I zasost. I se neč.
Osim planinarenja i biciklizma v Lisine se judi rekreiraju i z jahanjen. Va nekadajnoj talijanskoj kazerme je sada štala z nekoliko vrhunskeh jahaćeh konji ki su privatno vlasništvo i služe sad, a i va buduće će za rekreativno jahanje po lisinskoj šume.
Pred zapušćenun Lisinun su morda ipak boji dani. Plani su storeni, voji je, još samo soldi. Preduvjet za bilo ča pokrenut z mrtve točki je boje urejena cesta z Rukavca, al pak asfaltirat cestu z Škrapni ča je puno manji trošak, a i dobar kus je već pod asfalton i uređenje planinarskega doma kako središta okupljanja planinari, biciklisti, lovci, šumari, izletniki i seh oneh ki pridu v Lisinu po bilo kakoveh posleh.
Veći promet po ceste destimulirat će oneh ken je lagje smeti pejat v Lisinu leh va Osojnicu, a oni ki se po noće parkiraju va kakov putić će morat poć malo dubje va šumu i problem je rešen. Jedini problem je ako budu „smeti“ zeli sobun pak njin ih najde neki ki ne bi smel. Nadat nan se je da će v Lisine opet bit čut dečju kriču, armuniku kako cvili, pijani muži ki kot vuki zavijaju, da ćemo više puti gjedat zvezdi keh je, ne znan ako znate, najviše baš na lisinsken nebe.