Ki put mi se čini da j od Pusta se rečeno i da se se zna. Onput, kad neč vidin al pročitan, a ča mi ni pravo i po voje, me za zajik povuče skoro pak kot vraga za rep. Ovisti put je to jedan lepi kafić z simpatičnemi kelnericami ki nas preko Fejsbuka poziva na zabavu i to „SAKI PUSNI PETAK“?! Ma kakov sakramentadi i sakrabojski „pusni petak“, još k temu i „saki“. Štufan san već Bogu, juden, a najveć samemu sebe, aš san kot z jedne pjesmi postal stari brontulon ki samo njurga, žvergla i pametuje. I mučal bin. Lih da moren. Ma ne moren. I nisan već mislel niš od Pusta pisat, ma kot san i rekal povuklo me je… kot vraga za rep.
Pasani put san povedel od kada do kada i zač su „pusni dnevi“, a of put ćemo malo videt kako se i zač ti pusni dnevi zovu, uz jednu važnu napomenu, a to je da ja pišen od svojga kraja, od Kastafšćini. I to Kastafšćini kako njoj je Jardas opisal kunfini, aš sako toliko mi se javi kakov batić kemu Kastafšćina počne pul crekvi Svete Jeleni, a fini pul Belić. A da ne govorin koliken je još rapalska granica va cementiraneh mozgeh.
Najprej, ča ne vajava ten „sakipusni petak“. Ne vaja to ča se naziv „pusni“ reče za zadnji četrtak, subotu, nedeju i pondejak prej Pusta i Pepelnice. Znači, postoje PUSNI ČETRTAK, PUSNA SOBOTA, PUSNA NEDEJA I PUSNI PONDEJAK. I šlus! Petak ni pusni, a pogotovo ne saki petak. More se reć : SAKI PETAK PUSNEGA ŠTAJONA ili SAKI PETAK PUSTA. I opet šlus! Pak ča j s ten famoznen petkon da on ni „pusni“?
Opet moramo malo zać va zalu(ki ne razume: to j velu) starinu i odnos religije i pokladi. Kot san već rekal, od vavek postoji jedan „prešutni sporazum“ i crekva na neki način tolerira te, bimo rekli, poganske užanci. Ma, z druge strani i judi moraju crekve neč tolerirat pak je tako bila užanca da se petak drži i poštuje kako dan posta i pokori. Zato je i pred samo pusno finale tisti petak bil dan da se čovek malo smiri, da posti i da se domisli da ga neki odzgora gleda. Kako čuda tega, tako se je i to pomalo zatrlo i zničilo. I ne samo zatrlo leh i pozabilo pak se danaska po petkeh nori skoro kot i drugi pusni dnevi, ‘ko ne još i jače. A onemu gore je valda pofin vele starosti vid oslabel pak ne vidi već dobro ča delamo mi tu dole.
Kad smo već pul nazivi pusneh dnevi moran još neč povedet aš mi se vidi da će se i to vaje, vaje zatrt po sen sega. A to je naziv LONTOŠNJI!
Verujen da ste čuli za lontošnju šetemanu, lontošnjič etrtak, lontošnju subotu i lontošnju nedeju. Pak ča bi bilo to sakrabojsko lontošnjo? Lontašnja šetemana je onista šetemana ka pride pred zadnju celu šetemanu o Puste va koj su pusni četrtak, subota i nedeja. Bimo rekli, predzadnja cela šetemana va pusnen štajone. Va staro vreme se j na lontošnji četrtak tancalo po seh seleh, a čul san da su Zvonejski zvončari svojni hodili v Rukavac na lontošnju nedeju. Zadnjeh let se pul Spinčić jaja pobiraju na lontošnji četrtak i to po kućah ke se ne arivaju obać na pusni pondejak. Morda ši i još kade ča, nego, mane ni poznato. Sada na lontošnju nedeju gredu Brgujski zvončari na svoj pohod, a zadnjeh let tega dana se drže i Korensko i Vlahov breg.
Va celoj toj štorije jako je interesantno (baren mane) od kuda i zač se to tako zove. Lontošnjo! I rabilo mi je neč dnevi da najden odgovor. Ma san ga našal. LONTUŠ je zapravo iskrivljeni germanizam LANDHAUS. A Landhaus bi va slobodnen prevode bil „pokrajinska kuća“ ili boje rečeno „pokrajinski sabor“. I ka je veza „pokrajinskega sabora“ i Pusta? Mića i tanka, ma je i to preko kolendara.
Va staro vreme naši su kraji spadali pod „kranjsku vojvodinu“, a bili su vlasništvo plemićkeh familiji i kako su se oni ženili, umirali, al propadali tako su se menjali i naši „vlasniki“. Jedanput na leto si ti plemići posjedniki, a skupa š njimi i biškupi ki su pokrivali područje Vojvodine Kranjske imeli su „sabor“, ča bi reć skup ale sastanak na ken su raspravjali od zakoni, propisi i sega drugega ča njin je bilo od zajedničkega interesa. Da bi si znali kada će bit ta „sabor“ vezali su se na kolendar pak su rekli da će se skupit sako leto,va šetemane ka počne 10 dan prej Pepelnice. I tu je ta veza s našen Puston. Ja ma, opet, ka je veza našega puka, alehmeti kako su ih zvali, z ten gospodsken sastankon? Je, aš da ni, vranića bi va narode ostal izraz LONTUŠ, aš ča bi hmeta bilo briga ča gospoda hodi na lontušsastankidelat. Ja ma gospoda su na ta sastanak svojengospodaron morali i nečsoldi od poreza nest pak se je ti dnevi moral (jedan del) poreza platit. I tako su judipofin ne lepe stvari, a to je plaćanje poreza, zapametili lontuš. Nestalo je plemstva (ne posen sega ni do dan danaska) ma je beseda ostala vezana uz pusni dnevi. Do kada?
Lontošnja šetemana je pred nami! Veselite se, delajte nemotarije i si pusni špaši ki su kade. Neka bude i katarinskeh faši, ma provajte se ki put domislet i kemu mlajemu povedet ča je lontuš i kako se zovu pusni dnevi se do velega finila na Pust. Ne na „pusni utorak“, vrah mu sreću zel. Na Pust!

Alfred Šaina, oblontošnjojšetemane 2015. leta