Rubrika Štorije od kunelić

Zimnica

Piše: Alfred Šaina Foto: Ester Dessardo Šaina Me par da j' i ovo jena beseda ka će se zatrt i teško da će naša deca znat ča će to reć zimnica, a kamo ju pak povezat z sidikati i poduzećen. Ne znan je moja sreća, ale peh ča san generacija ka je z jednun nogun živela va...

Kuzmova

Kuzmova

Piše: Alfred Šaina Na Velen Brgude naziv je pučke fešti, a zač „Kuzmova“ i zač 26.9. i zač na Velen Brgude kade je crekva „Blažene Djevice Marije“? Kuzmova (negdere reču i Kuzminja) je pučki skraćeni naziv za obilježavanje dana 26.9. kada se slave Sveti Kuzma i...

Lisina 2

Lisina 2

Piše: Alfred Šaina Reć bi, po ten koliko judi mi se j' javilo, potla pasanega članka od Lisini, da ta i takova Lisina ni pozabjena i ne živeje samo va uspomenah i sentimenteh leh da je pul judi još vavek vela želja da se vrnu va šumi i na ravni kade su čuda od njih...

„Sve ste nan zeli, sve van neće bit dosti – Preluk ne damo“

„Sve ste nan zeli, sve van neće bit dosti – Preluk ne damo“

Piše: Alfred Šaina Danaska malo ki zna za ovistu parolu, a pod kun je polovicun šezdeseteh let održan prosvjedni skup va školskoj dvorane pul Matuj. A organizator je bil, ni manje ni više, leh Socijalistički savez radnog naroda Hrvatske – Matulji. Ni to bila mića...

Lisina

Lisina

Piše: Alfred Šaina Pred neko vreme Općine Matulji ukinut je status brdske-planinske općini, tj. ukinut je zakon po ken smo svrstani va brdsko-planinsko područje, a zahvaljujuć kemu je bilo par miljunčići više va općinsken takujine, a bome i va našen, aš smo dobivali...

Butigi i Butigeri

Butigi i Butigeri

Trefil san neki dan v Reke jenu prijatelicu ka je lane dobila otkaz va firme va koj je par let delala i kako ča krijanca nalaže najprvo san ju pital kade je, ča dela, kako zdravje, familija i se ča gre s ten. Pak mi govori da se je zaposlila va firme ka ima „lanac...

Lontošnja šetemana

Lontošnja šetemana

Ki put mi se čini da j od Pusta se rečeno i da se se zna. Onput, kad neč vidin al pročitan, a ča mi ni pravo i po voje, me za zajik povuče skoro pak kot vraga za rep. Ovisti put je to jedan lepi kafić z simpatičnemi kelnericami ki nas preko Fejsbuka poziva na zabavu i...

Antonja

Antonja

Najprej da vidimo ki j' ta Svetac kega „slave“ i onisti ki ne hode h maše saku šetemanu. Postoje dva Sveta Antona, a da bimo ih mogli razlikovat imaju i svoji pridefki. Ovisti od kega danas povedamo dobil je pridevak Pustinjak i slavimo ga na 17. antonšćaka ale...

Dobra ruka

Dobra ruka

Alfred Šaina, na staro 2014. leto. Treda tako mora bit. Neke naše stare užanci se pomalo zatiru, a neke s z vremenon menjaju i bimo rekli prilagode tako da malo al skoro niš već nimaju z starun užancun nego samo ime i još morda malo ča. Jedna takova stara užanca je i...

Svati

Svati

Piše: Alfred Šaina Bil san frkalas va praven smisle te besedi kad san se kot i sakega vikenda igral z mularijun po Rukafce. Najedanput smo čuli tulit auti, a moji prijateli Vlado i Aldo (Strinini) tekli su na cestu zijajuć „svati,svati, svati….“ Tekli smo na cestu, a...

Konoba

Konoba

Piše: Alfred Šaina Skoro saka beseda ima svoju asocijaciju, ča će reć da nas na neč domisli, spameti, podsjeti, al ča već. Na ča vas spameti „konoba“? Tako uobičajena, sakidajnja beseda. Ča ona znači i od kuda va našen zajike bi van sigurno lepo znal povedet moj...

Vili, štigi i druga zmamorija

Vili, štigi i druga zmamorija

Piše: Alfred Šaina Ovisti put ćemo se opet vrnut va prošlost , malo drugačju od oniste od kakove smo do sada pisali, a pul tega ovistu prošlost more saki zet kako mu j' drago i kako mu paše. Ja verujen da ni čoveka va našen kraje, a ki je, sada bimo rekli, va najbojeh...

Povjest Matulja

Povjest Matulja

Piše: Alfred Šaina Iako najavljen, nastavak članka od povijesti našega mesta (morda i budućega grada) morat će pričekat sledeći broj. Naime, va pasanen broje va ken smo pisali od nastanka naselja i prveh familiji ke su se nastanile va i okol zaseoka Matulji prišlo je...

Drevo i delo okol dreva nekad i sad

Drevo i delo okol dreva nekad i sad

Piše: Alfred Šaina Cirka, otpriliki sakeh 10 let aktuelna tema seh ćakuli je energetska kriza. Energenti ne samo da poskupjuju leh nas i straše da ih neće bit, pak da će bit redukcije, pak da trebe šparat energiju i tako daje i daje, dokla to malo prepasa pak se na...

Kade smo se kupali

Kade smo se kupali

Piše: Alfred Šainia Trefin negde okol prvega maja jednu prijatelicu i još nisan arival ni pozdravit ona j' počela mirakulat da kakovo j' ovo vreme danas, da smo, kad smo bili mlaji, za prvi maj užali se već kupat, a danas smo još va kapoteh. Ma, govorin ja, ča ni još...

Puhi

Puhi

Piše: Alfred Šaina Bilo je to još va ono vreme kada san moral obećat da ću bit dobar, pak te mi stareji za plaću ispunit neku želju. Tako san jas obećal da ću bit dobar (i do dan danas se tega držin) pak me je nona Marija pustila z strejemi frkalasi poć „na puhi“. Poć...

Jarbola

Jarbola

Jas jur svojni pametin kako su uželi reć nekemu ki je pijan naznak padal da :“Ča si se napil jarboli?“, a kad smo već počeli okole hludit pak smo šli na Zvoneću, na Antonju stareji su rekli: „Pak se čuvajte jarboli napit“ , aš je to bilo kot da bi slabo i kiselo vino...

Rado Doričić – Čovek s tri imeni i sedan armunik

Rado Doričić – Čovek s tri imeni i sedan armunik

Napisao: Alfred Šaina Pisat od legendarneh domaćeh muzikanti, a ne spomenut Radota Doričića bilo bi va najmanju ruku nepravedno i nekorektno spofin let keh je pasal z svojun armunikun. Svojni san ćakulal z dragen mi prijatelon Iveton Sankovićen i spićeval ga se neč od...

Brdce

Brdce

Napisao: Alfred Šaina Prvo po abecede naselje va našoj općine je Brdce. Moramo napomenut da saki zaselak nima status naselja, tako da baš naselji je okol 20. Brdce je još po nečemu prvo: po najmanjen broje stanovniki. Po najfrižoj informacije na Brdce žive 65 judi va...

Čokoladno jaje al Šišor

Čokoladno jaje al Šišor

Napisao: Alfred Šaina „Bio jednom jedan…“ obično počinju štorije za decu, pak ću tako i ja počet magari ovo ni samo za dečinu. Bil je jedanput pul Matuj jedan dobar, vrlo skroman pop ki je još i po domaći govoril (ja, draga dečina, verovali vi temu al ne i takovi popi...

Užanci pomalo pozabjene

Užanci pomalo pozabjene

Napisao: Alfred Šaina Danas je petak 13. ivanjskega meseca. Naš fantina je zajdin zapoštal da j' to „opasan“ dan još da postoji i horor film ki se tako zove. Jas san ga pital: „A znaš ki svetac se slavi na današnji dan?“ Normalno da ni znal. Na 13.6. slavi se Sveti...

Kolaž

Kolaž

Napisao: Alfred Šaina SREBRNI PIR  ZLATNEH MLADIĆ Moran ovisti tekst počet z jednun ne baš pjažnun besedun, a to je bidon za smeti. Naime, postalo je moderno i normalno plakati za pojedina dogajanja lepit na bidoni za smeti, pak san ja tako jedan dan kad san nesal...

Izgradnja današnjeg centra Matuj

Izgradnja današnjeg centra Matuj

Napisao: Alfred Šaina Pasani put pisali smo od prveh matujskeh familiji ke su bivale na područje od današnjega Starega grada preko Marinčić pak do Frlanije, odnosno na područje ko se je nekada zvalo Matulji. Govorimo od naselja smještenega istočno od današnjega...

Domaći sopci

Domaći sopci

Napisao: Alfred Šaina …ovo je štorija od dva sopca okol keh je vavek veselja i smeha va našen kraje retki su bili piri na keh se judi nisu veselili, jako kantali, tancali i pili, a naši sopci su štimung storili….. Ki su to i ča su to domaći sopci? Treda si onisti ki...