Piše: Alfred Šaina

Bil san frkalas va praven smisle te besedi kad san se kot i sakega vikenda igral z mularijun po Rukafce. Najedanput smo čuli tulit auti, a moji prijateli Vlado i Aldo (Strinini) tekli su na cestu zijajuć „svati,svati, svati….“ Tekli smo na cestu, a svati su nan hitili pupčići, ale konfeti kako se to danas reče. Bez potrebi je govorit kako smo se mi dečina temu veselili. Pobirali smo po prašnoj ceste ti pupčići, al kunfeti i karali se ki ih ima više. Zobali smo ih jedan za drugen, a oni ki jih je najviše ćapal je bil, kot da bi, malo više štiman.

Malo za ten, kad san bil pul Matuj, opet su pasevali svati. Tekal san na cestu, mahal, pozdravjal i zijal; „svati, svati,,,“ Judi okol mane gledali su va me čudno i govorili mi:
„To su špoži, a ne svati!“ San bil mići, ma dosta velik da mi ne bude niš jasno.
Zač su Rukafce svati, a pul Matuj špoži ?
I dosta je let pasalo dokla nisan to shvatil: zač su oni ki se žene v Rukafce svati, a pul Matuj špoži“. Danaska znan, ma neka je tako….

Kot i saki prelazak z jednega životnega razdoblja va drugi tako su judi vavek na neki način to obilježili, al pak senjali. Tako su nastale užanci, pomalo pozabjene ve oven vremene ko leti brže nego ča ga arivamo pratit. I baš sporadi tega letećega vremena i ženidbi su danas nekako „na brzinu“. Užanca j’ bila da kad su se mladi namisleli ženit, špožo je moral z svojmi roditelji prit prosit mladu. Va našeh krajeh se ni nikad baš nikad doslovno prosilo. Više je to bil dogovor mej roditelji okol pira i budućega živjenja mlade familije. Mat od špožota morala je prnest pogaču bojega kruha s kun su se počastili ta večer. Tradicija našega kraja odvavek je bila da si par para najde, a roditelji su zeli kako su si sami zibrali. Ki put nisu bili jako zadovojni, pak su onput mlaji šli posebe bivat da bu mir va kuće. Ne znan je to radi mira va kuće, al ča drugo ma i danas si gledaju kad se ožene poć sami bivat. Nekad, kod ni sad većina ni gledala na bogatiju i gospošćinu, vavek su računali da kade je kuća bogateja da je i više dela. Glavno da je dobra i poštena familija.
Kot i saki ki piše neč od starini, tako i jas pošpijan vavek va Jardasovu „Kastavšćinu“. Najveć puti najden kako se j’ nekakova užanca zatrla. Ma, tisti put kad san šal čitat od ženidbi san se ugodno iznenadil. Jako čuda tega se i dan danaska obiduje, neč se je i promenilo, neč zatrlo, a neč novega zmislelo.
Prijateli i rod su me pitali da ča ćemo imet pir po starinsku, al po modernu? Znal san ča bi s ten oteli reć… će pir bit od sto judi, al te na pire bit samo kumpari i uži rod. San rekal da po starinsku i da ćemo gledat čin više držat se stareh užanci. Onput, čitajuć Jardasa našal san da su svojni piri bili mići, ča će reć kumpari i uži rod, tako da si ki se danas tako žene slobodno moru reć da se drže stareh užanci.
DOTA
Nekada su divojki na vreme morale počet skrbet za dotu: šugamani, lancuni, dolnja roba, aš trebalo je to ušit, naštikat i ča se nisu morali delat da to zgjeda čin lepče. To se zna da su okol tega i materi skrbele. Trebalo je hćer opravit kako j’ trebe da se ne bi kakova suseda, al rod od mladega narugali. Materi pomoru i danas. Zamu kreditnu karticu, sedu va auto i pravac Tower, al kakova slična butiga. Jedno zapolne i dota je spravna.
Par dan pred piron divojki, prijatelice od špoži nesle su va košeh dotu va kuću va koj će mladi par bivat. Na voze su pejali štramac. Dota se je zinesla va kuću, a za škerac su z štramacon fermali pred vrati, aš da ne gre nutar. Gospodar od kući je moral dat kakov solad za „podmazat“ da štramac lagje pasa. Trefilo se je va jednoj kuće (neću reć koj) da je paron otprl sa moguća vrata, poneštri, još je i konobu otprl i nikako mu ni šlo va glavu da kako to ne more štramac pasat. Su mu rekli da morda bi štramac i pasal ma da neka prej kašku ubije. „Ma kakovu vražju kašku, kade je?“ Su mu se počeli smet i pokazali mu na desni žep od brageš kade mu je bil takujin.
Danaska je užanca malo promenjena. Po dotu pride mladi z svojmi prijateli, a mlada ju parića z svojmi prijatelicami. Pridu z auti, aš bi trebe fanj konob obać za nać par koši, to se zna i z muzikun. Pridu okol devete večer, a reču da dota mora bit va kuće kamo gre mlada prej pol noći, pak se ne zadrže puno. Počasti ih se z hranun i pijačun, a potle se fešta nastavi pul mladega doma.
PIR
Kroz celu šetimanu špožoton prihaja uža i šira rodbina, prijateli, kolegi i susedi i nose regali. Kot i nekad i danaska je užanca za regal prnest neč ča će njin trebat va budućen živote. Uža se sakemu ki je regal prnesal potla pira nest „kolačić i malo pira“. To je slatki kruh kot da bi jedno kolo, a nutra se posloži kušćić torti, kušćić orehnjači i malo suheh kolačići. Ta se užanca još retko obiduje.
Petak prej pira ni već užanca regali nosit. Reče se da svati moraju malo počinut pred dan pira.
Špoža se mora na vreme počet parićevat. Pomoru njoj kakova prijatelica i kuma. To se zna, frizura, šminka, vjenčanica. Tu se najde i kakova stareja suseda pak „savjetuje“: da špoža mora na sebe imet neč novega, neč starega i neč posujenega. Kakov kus robi na sebe da mora nopak obuć, a da bi dobro imet i škuju na pete od postola. Kad špožo prihaja ona ga mora prva poskriveć videt i to kroz sito i vericu. Još je čuda teh i takoveh narodneh verovanji, a si z isten ciljon da prnesu sreću i da čuvaju mladeh od nesreći i uroki. Mladi prnese buket rožic kega da mladoj ku otac pripeja na vrata i kega ona nosi do večeri kada ga hiti mej prijatelice. Ka ga ćapa da će se prva oženit. Pred kućun čekaju pirnjaki i susedi. Mlada zame pirni kolač i hiti ga mej judi. Nekada su se deca jako grabanjali za kolač ćapat, danas skoro ni ne abadaju, a ako na tla pade već ga niki neće na usta stavit. Ta momenat kada gre špoža ća s kući jako je emotivan pogotovo za mater i hćer. Pade i kakova suza, razmaže se pitura, ma ča sada.
Ne bi se moglo reć da se je zatrla užanca da mladići, susedi store „kolonu“, ma je na žalost tega se manje i manje. Kolona je kot da bi jedan veli talar storen od bršjana kega mladići z sela store pred kućun od špoži. Svaton prepreče put z jednen stolon na kega stave malo pijači za počastit. Jedan malo kuražneji mladić ki je malo boji govorčin drži govor va ken jako nahvali nevesticu, žaluje ča njin gre ća z sela najboja tancurica, da su njin zeli neč najbojo i najlepčo i da ne moru lih tako lišo pasat. Kumpar zna da mora platit, pak neč ponuti. Mladići se malo posavjetuju i zaključe da je to premalo. Onput kumpar zname „debju“ kuvertu, ma ni to ni dosti. I tako se malo natežu uz smeh i škerac dokle ne dobiju koliko oni misle da je dosti.
Soldi ki dobiju ne podele nego ih gredu va oštariju potrošit.
Svati onda gredu z okrunjenemi auti i jako tuleć va crekav kade opet judi čekaju. To se zna, svati prati muzika, neki put lih armunika, a neki put i cel orkestar. Glavno da je veselo.
Ako imate sreći pustit će vas da crekav lepo okrunite z rožicami. Va našoj matujskoj crekve morate molit i prosit nekakovu žensku ka si je umislela da je to njeja privatna crekav da stavite bele rožice i drugo ča trebe za ceremoniju ženidbi. Kad arivate ugodit milostivoj šinjore tu problemi ne prestaju. Ni lih tako pripejat muziku ku ćete i ka se van pjaža va našu matujsku crekav ku su naši nonoti delali. Velečasnemu morate prezentirat ki će i ča kantat. I opet problem, ki je videl va crekve kantat na našen čakavsken. Morate prevest, aš plovan ne razume zajik od judi ken je prišal služit (al oni njemu?). I kad, gledajuć va tla, obavi svoju svetu dužnost, mladi se bušnu, si njin čestitaju, a kumpar gre va sakristiju platit mašu. Nakon tega vas „zamole“ da se ne slikate va crekve, aš da je nekakov sastanak pak da neka gremo čin prej vanka.
Ma, dragi jud nisan van treda zel voju za ženit se. Ni oltarića bez križića, pak moramo malo potrpet, ma da bude križići čin manje gledajte se ženit va crekvah kade su plovani dobri judi keh narod voli i kade oni poštivaju i vole „svoje stado“. A još ih je, Bogu hvala.
Verice su na rukah, svati gredu vanka s crekvi, a na zadnjen prihajaju ne više mladi nego muž i žena. Pred crekvun ih dobro pospu z riži. Reču da je to za plodnost. Svati hitaju kunfeti juden ki su prišli gledat. Kunfeti, al po domaću pupčići su bunboni z mendulun. Dokle se još ni va Trst hodilo od kuda smo „uvezli“ kunfeti hitale su se menduli. Užalo se je svojni hitat i cigareti. Da se ni užanca zatrla bi ju ministar zdravstva ukinul.
Na rede je slikanje. Do pred malo se j’ hodilo slikat na Kantridu, va pravi fotografski studio i to je duralo dobru uru dokla su se zredale se moguće kombinacije. Danaska se to obavi negdere vane. Eksterijer je zamenil interijer. Fotografije, al sliki su važan del sakega pira, aš moraju bit del sakega familijarnega albuma, a potla pira nosi se ih pokaževat okole, sakemu ki je bil na pire se da nekoliko slik, a rodbine va Meriku i druge zapadne zemji pošaje se z e-mailon. Stareji onput mlajen špjeguju da njin se je oženil drugi, al treći kujin kega ne poznaju i nikad ga morda neće upoznat, a ki zna je ih briga za to al ne.
Moderna vremena prnesla su još jednu novitadu. Pir se sada snima z DVD kamerun, neki boji pir i z dve pak to majstor snimatelj montira kod da bi film. Mane veseli videt kameru na pire aš mi to pomalo spodabja na Big brother. Pir je jedno velo veselje ko ne ne more bez malo tekućega „stimulansa“. Današnjen juden ki su smiron napeti rabi malo „opustit se“. Tako se da ki malo više, ki malo manje, a nekega i prevari. I tako va toj opuštajućoj atmosfere i dobren raspoloženje pozabimo da nas prati oko od kameri. Abadal san par puti nekeh „opušćeneh“ kot su šeriju facu storili kad su videli kameru.
Vreme mej slikanjen i večerun, ako ga je, prekrati se va kakovoj oštarije. To se reče da se gre na pijaču. Ma kakov bi to bil pir da se i tu opet ča ne poji (lih malo pršuta i sira). Magari pred večerun, a potla obeda na ken smo se dobro najili. To ni važno. Važno je ča bi judi rekli. Tu smo manje-više si jednaki.
VEČERA
Večera je, zapravo, ono ča se zove pir. Kad vas judi pitaju kade je pir, ne pitaju vas kade te se mladi oženit nego kade ćete imet večeru. Napošne su oštarije ke parićuju piri. Kad se familije dogovore koliko će bit judi na pire gre se na dogovor va oštariju. Dogovori se meni, cijena, čigovo vino će se točit i još neke sitnice.
Va okrunjenoj sale čeka muzika. Svati se smeste po nekakoven rede. Malo za ten ča se si posedu muzikanti zovu mladega muža i ženu da otpru prvi tanac. To mora bit valcer. Potla njih zovu kumpari, pa roditelji i onput reču neka si pridu tancat. Večera je onako uobičajeno, red tanca, red hrani, kakov škerac i se tako do jedno pol noći. Onput oštarica prnese pirnu tortu. Prema temu koliko je svati torta je na tri, al više podi i obično je bela. Mladi par razreže par kusi, a onda ih konobari razdele. Potla torti mladenci zamu košaru z kunfeti ki su zapakirani va kakov lep paketić i razdele sen svaton. Kumpari dobiju malo lepči, kot uspomenu na pir.
Dokle je raspoloženje još dobro kumpar pozove si mladići ki su na pire da stanu na kup. Špožo se zavuče špože pod brhan i zname njoj podvezicu. Po ten znamo da je ta užanca noveja, aš ne verujen da bi moja nona bila pustila nonotu poć pod brhan. Špožo se obrne s škinun i hiti podvezicu proti mladićen. Ki ju ćapa će se prvi oženit. Potla tega špoža hiti boke proti divojkan.
Još se malo zatanca, zakanta, dokla ki zdura. Mladenci se poberu mej prvemi ća. Ma da njin ni se tako „medeno“ na početke poskrbe se prijatelice. Va kamare va ku gredu mladi spat stori se kakov dešpet. Zašiju njin se lancuni, stavi se šparužini va posteju, naspe riži i se neč i neč, već koliko je kumpanija dešpetljiva.
POGLOTKI AL KABAL
Vremena su teža, al lagja. Mizerja (recesija po modernu) je veća, al manja, ma nekako za pir mora bit sega i čuda. Nekada se j’ jilo mesnu juhu, makaruni (pašta od domaćega testa) z gulašon i kapuz z suhen meson. To su pomogle skuhat susedi ke su bile praktične okol tega.
Danaska naručite catering ki van prnese skuhano sake gracije božje. To se razume da mora bit više nego ča morete pojist. Zato su nekada, a i sada susedi prišli kad su pirnjaki šli na večeru na „poglotki“. V Rukafce reču kabal. Poji se se ča je ostalo od pirnega obeda. I popije, razume se.

I tako, negder su svati, negdere špoži, ma zad teh dveh besed skrivene su iste užanci ke ni puno promenilo ni ovo ludo vreme.