Piše: Alfred Šaina
Foto: Ester Dessardo Šaina

Me par da j’ i ovo jena beseda ka će se zatrt i teško da će naša deca znat ča će to reć zimnica, a kamo ju pak povezat z sidikati i poduzećen. Ne znan je moja sreća, ale peh ča san generacija ka je z jednun nogun živela va vrmene kada se j još moglo ča od starini doživet, a z drugun smo pak šli va ono vreme ko nismo nanke kot deca sanjali kakove se  novitadi će nan prnest.

Skora san i ja pozabil na zimnicu ma me je (kot i vavek) na nju slučajno domislel jedan exponat na izložbe od vele bitki na Soče va vreme prvega sveckega rata ku san šal pogledat va talijansku Goricu. Mada ta exponat nima direktnu vezu z zimnicun domislel me je da su judi i pred sto let morali skrbet kako hranu spravit  da se ju more konsumat nakon više vremena.  I ja, zapravo je logično da je vojsku ka je meseci bila na položajeh va planinah trebalo i hranit. Ne znan kad su jušto judi zmisleli škatuleti, ale kako ih danas zovemo konzervu, ma moran reć da se nisan nadal da se je vojska i pred sto let hranila z škatuletami. Kako se na jednoj od teh škatulet z sardinami vidi bile su konzervirane bez kemije i umjetneh konzervansi i to na način da su ih najprej dimeli i onda stavili va maslinovo ule. Teško j reć su bile dobre, al ne, ma zdraveje su sigurno od današnjeg va ke ni Boh ne zna ča se nutar stave. I tako pogovarajuć se usput za doma od te škatuleti spametil san se na „zimnicu“, i to onistu kad san ja bil frkalas, a i na onistu kada ni još bilo ni mane ni frižideri, a jist se j moralo celu zimu.

Va staro vreme jedini konzervansi su bili dim, sol, ocat i bura. Saka kuća imrla j’ konobu ka j’ bila kod da bi jedan magacin. Ča j’ familija bila premožneja to j’ magacin bil puneji. Konpir, fažol, merlin, kapula, češanj, frmenta i se još neč spravilo se je va kasuni i sprotu pomalo rabilo. Kapuz i repa su se kiselili i to z solun. Posolilo se je i ribi, a i meso ko se je sušilo, a ko se je i nadimelo prej. To se j’ kroz zimu jil. Jedan dan kapuz, drugi dan repa. Po blagdaneh ča malo boje.

Sardine

Sardine

Šezdeseteh let pasanega stoleća va butigah je već počelo bit puno više tega za kupit, a mej ten i puno hrani ka se je na jesen kupila kot zimnica, a ča j bilo ceneje,  i onda pomalo trošila preko zimi. To se jekupovalo na velo, a organizirali su to poduzeća, ale pak sindikat preko trgovačkeh poduzeći. Ja se to ovako pametin: mat i otac su prišli doma z nekakovemi listami na keh je pisalo ča, kade i koliko moru kupit. Potla su njin to saki mesec od plaće odbijali. Prej leh se je šlo po tu zimnicu najprej je bil sastanak ča će se kupit. Onda konzultacije z rodbinun, al starejemi ki su bili va penzije i ki nisu mogli preko sindikata nabavit zimnicu. Va to vreme me ni jako interesiralo ča te kupit, a i da je, zakorist kad nisan imel pravo glasa. Ma zapametil san da je na teh listah vavek bil ajvar, marmelada, kisele papriki i kumari, cikla, nekakovi kompoti, grah, fažol va nekakoveh vrećicah, ploh panceti, nekakovi salamini ki su se šparali za rojendani i morda se još neč ča ja nisan zapametil. Zapametil san dobro nekakovu „mješanu salatu“ aš su nan ju va vojske saki od boga dan davali, tako da mi je na uše vanka hodila. Ov dan san ju videl va jednoj butige i sam sobun rekal „fuj kuga“! Jedan od zaštitneh znaki zimnice i sindikata su bile svinjske polovice. Ja va svojoj mladoste san za sindikat čul jedino kada se je spominjala zimnica. Jedanput je otac neč kritikal precednika sindikata. Ja san poznal tega čoveka i znal san da je bil šef partije va poduzeće. Zato mi ni bilo ćaro ča je partija, ča sindikat. Pak san pital oca da ča ni ta čovek glavni od partije, a otac mi govori: „Ne već, sada je od sindikata!“  Pa ka razlika je mej partijun i sindikaton? Nikakova, rekal je moj otac, jedino ča se sindikat više od partije bavi z zimnicun, a ako ča zapne onda rešava partija. Rekal san da mi ni to baš ćaro, a on mi govori da će ti ben bit kad narasteš. I san narasal do skoro metar i osandeset ma nisan još vavek shvatil.

To vreme su va modu prišle i škrinji, a neki su ih prozvali i „duboko“. E, to je onda bila fešta ča se zimnici tiče. Bišteki za frigat, bišteki za pohat, kotoleti, za juhu, se smo počeli slagat va škrinju, ale duboko. Onada ni već pol prasca bilo dosta. Trebalo je i pol telca zet, a i kakova cela kokoša je bil obavezni inventar sake škrinji.

Pul Matuj je bil Diskont va prostore bivše garaži za tenki, a ki je danas zarašćen va graju. Tamo se j hodilo zet zimnicu. Doma se je to poslagalo po stalažah va konobe. Mej ten je vavek bilo i staklenki z nečeren ča je sama gospodarica storila.

Danaska moremo se i saku dobu kupit, a ni već ni sindikata preko kega j bilo ceneje kupit pak ni već ni zimnice. Jedino ča smo danaska malo „progledali“ pak tu i tamo i ki i ki pročita na škatuletah ono ča z najmanjemi slovi piše, a to je „sastav“. Va ten sastave je najveć kemije ka ni dobra za zdravje ni malo, pak smo opet počeli doma sami zimnicu spravjat. Ta put radi zdravja, a ne radi draginje, a voli čovek nekako najviše svojo imet.